Inteligentné monitorovanie odpadu

Odvoz a spracovanie odpadu je náročný logistický, separačný a spracovateľský proces. Pre obyvateľov miest a obcí je viditeľná predovšetkým prvá fáza – odvoz odpadu zo smetných nádob.

V súčasnosti sa odvoz odpadu vykonáva klasicky na periodickej báze, pričom perióda zberu sa určuje na základe skúseností, ako rýchlo sa smetné nádoby v príslušnej obci či mestskej časti naplnia. Málokedy je stanovenie periódy optimálne a dôsledkom je vysýpanie poloprázdnych alebo takmer prázdnych smetných nádob, prípadne opačný extrém – preplnené nádoby a odpad nahromadený na zemi vedľa nich.

Viditeľnosť odvozu

Senzory v kontajneri informujú o jeho stave naplnenosti, z cloudu sa vysielajú do mobilného zariadenia.

Terajší stav sa dá najvýstižnejšie charakterizovať vetou, že operátori komunálnych služieb vyvážajú kontajnery, a nie odpad. A tu je namieste spresniť pojem viditeľnosť odvozu. Ak táto služba funguje, je takmer neviditeľná, viditeľnou sa stane vtedy, keď prestane fungovať: preplnené a nezriedka aj zapáchajúce kontajnery s hnijúcim odpadom. Ešte výraznejšie sa problém so zápachom prejavuje pri odpade nahádzanom vedľa kontajnerov. V súčasnosti túto situáciu v niektorých mestách rieši mestská polícia rozmiestnením takzvaných fotopascí, teda skrytých prenosných kamier do častí mesta, ktoré bežne nemonitoruje mestský kamerový systém a kde sa častejšie vyskytuje množstvo nahromadeného odpadu mimo kontajnerov. Tieto fotopasce sú schopné zachytiť priestupok do 50 metrov. No ak na zázname nie je evidenčné číslo vozidla, je identifikácia vinníka vysýpajúceho odpad po zotmení veľmi ťažká až nemožná.

Efektívne plánovanie

Zvoz odpadu je nákladná činnosť, tvorí podstatnú časť konečnej ceny komunálnych služieb. Započítavajú sa do nej náklady na využitie času pracovníkov, amortizácia vozidiel, pohonné látky a ďalšie sekundárne náklady. Aby bolo možné zvoz odpadu efektívne plánovať a operatívne riadiť, treba poznať stav naplnenia smetných nádob. Táto informácia je predovšetkým pri veľkoobjemových smetných nádobách pre operátorov komunálnych služieb veľmi cenná. Keď dispečer odvozu vidí aktuálny trend napĺňania sa kontajnerov, vie efektívne plánovať odvoz odpadu. Nedochádza tak k situáciám, keď sa zvoz zbytočne zdržuje a predražuje odvozom prázdnych či poloprázdnych kontajnerov. Systémy monitorovania hladiny odpadu v smetných nádobách, napojené na vhodnú IT infraštruktúru, spolu so systémom fleet manažmentu s jednotkami snímajúcimi aktuálnu polohu jednotlivých zberných vozidiel, umožňujú náklady na odvoz odpadu výrazne znížiť. Sekundárna výhoda spočíva v tom, že nevzniká odpad vyhodený vedľa preplnených kontajnerov, ktorý výrazne sťažuje nielen odvoz, ale aj separovanie.

Inteligentný kontajner

Koncepcia internetu vecí IoT, ktorá predpokladá prepojenie doslova všetkého so všetkým, nastolila otázku, prečo by nemohli byť pripojené aj smetné nádoby, v prvej fáze aspoň veľkoobjemové a nádoby na zber separovaného odpadu. Problémom už nie je ani dostupná mobilná dátová komunikácia. Základný princíp je totiž rovnaký. Kontajnery obsahujú zariadenie na monitorovanie stavu odpadu. Najčastejšie sa monitoruje senzormi na princípe merania odrazu ultrazvuku. Informácie sa prenášajú cez mobilnú sieť na servery operátora. Dôležitá podmienka úspešnosti technického riešenia je robustnosť odolávajúca spôsobu manipulácie so smetnými nádobami, odolnosť proti vlhkosti a výparom z odpadu, ktoré sú nezriedka agresívnej chemickej povahy, a autonómne napájanie z batérie, ktorá musí poskytnúť čo najdlhšiu dobu prevádzky bez nutnosti výmeny. Každý kontajner obsahuje nezávislé zariadenie na monitorovanie hladiny odpadu. Informácie sa prenášajú cez mobilnú sieť do cloudu, odkiaľ sa zobrazia v mobilnom zariadení pracovníkov. Aplikácie poskytujú potrebné informácie o stave stojísk a jednotlivých kontajnerov. Väčšinu riešení možno integrovať do existujúcich informačných systémov zákazníka – operátora zvozu komunálneho odpadu.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Ľuboslav Lacko
Foto Kenny, Brain:IT, OLO

V spolupráci s PC Revue, www.pcrevue.sk