Johann Leibitzer

Zveľaďovateľ moderného ovocinárstva v Uhorsku

Pomológia je náuka o pestovaní ovocia a o vlastnostiach ovocných druhov a odrôd. A práve v týchto dňoch si pripomíname 200. výročie smrti významného pomológa Johanna Leibitzera.

Johann Leibitzer sa narodil 1. júna 1763 v Levoči, kde potom aj študoval. Istý čas pôsobil ako učiteľ nemčiny v Mukačeve, neskôr v Spišskom Podhradí a napokon bol gymnaziálnym profesorom vo svojom rodisku.
Učiteľské povolanie nevyhovovalo jeho povahe, a preto sa v roku 1798 vrátil do svojho rodiska a už ako dôchodca obrátil svoju pozornosť na ovocinárstvo a záhradníctvo a na ich povznesenie. Popri tom sa však čiastočne venoval aj pedagogickej práci – súkromne vyučoval nemecký jazyk.
Po viac ako storočnom odstupe, keď vyšli záhradnícke a ovocinárske diela Johanna Lippaya, napríklad Posoni kert (Bratislavská záhrada, Trnava 1664), v ktorých sú prvé opisy ovocia, stojí dielo Johanna Leibitzera na prahu moderného ovocinárstva.

POMONA
V rímskej mytológii je Pomona bohyňa sadov, záhrad a ovocných stromov. Jej meno pochádza z latinského slova pomum (ovocný plod, ovocný strom). Pomona sa zvyčajne spája s hojnosťou a bohatstvom. Jej meno niesla aj rímska oslava zberu a slávila sa na jeseň.
Rimania zaviedli tento sviatok aj v Írsku a Británii.

Zapálený pomológ
Johann Leibitzer vyberal najvhodnejšie odrody rozličného ovocia, šľachtil ich a výsledky svojej práce poskytoval pestovateľom. Bol autorom prvých odborných pomologických opisov na Slovensku. Vo Viedni vydal v roku 1791 prácu Vollständiger Gartenkalender (Kompletný kalendár záhrady) a v roku 1797 zasa spis Vollständiges Handbuch der Küchengartnerei (Kompletná príručka kuchynského záhradníctva). V roku 1804 vyšla v Levoči jeho príručka Praktisches Handbuch der Zwegbaumzucht und Obstorangerie (Praktická príručka pestovania zákrpkov a skleníkového ovocinárstva) a v tom istom roku aj dielo Vollständige Abhandlung von der Runkelrübe (Úplná rozprava o kŕmnej repe).

Titulná strana diela Kompletná príručka kuchynského záhradníctva

V týchto prácach uvádzal pokyny na zakladanie škôlok a sadov i na štepenie a očkovanie. Opísal choroby a škodcov ovocných stromov, ale aj pestovanie zákrpkov či pestovanie kvaky. Osobitnú pozornosť venoval aj pozberovému ukladaniu a spracúvaniu ovocia.
Odborné príspevky a štúdie uverejňoval v časopisoch Patriotisches Wochenblatt für Ungern (Vlastenecký týždenník pre Uhrov), Oekonomiche Neugkeiten und Verhandlungen (Ekonomické novinky a aktivity) a Vaterländische Blätter (Listy otčiny).
Svojou činnosťou si Johann Leibitzer získal úctu a uznanie nielen doma, ale aj v zahraničí. Stal sa členom botanickej spoločnosti v bavorskom Rezne (Regensburg) i ovocinárskeho spolku v Brne.
Johanna Leibitzera trápil dlho trvajúci katar a na jeho následky 6. júla 1817 zomrel v rodnej Levoči. Stalo sa tak práve v čase, keď sa chystal svoje práce prepracovať podľa nového plánu, a takto ich znova vydať.

Propagátor
Napriek významu Johanna Leibitzera ako pomológa a publicistu, ktorý pracoval viac ako dvadsať rokov v rodnej Levoči, máme o ňom veľmi málo správ, i to len kusých. Aj po jeho smrti vyšlo iba málo krátkych správ, ktoré dostatočne nezhodnotili jeho dielo a úsilie o pozdvihnutie ovocinárstva a záhradníctva. No jeho diela z oblasti ovocinárstva a záhradníctva majú aj tak trvalú hodnotu.
Činnosť tohto nášho rodáka bola veľmi významná. Bol jedným z prvých moderných pomológov a zaslúžil sa o propagáciu tohto odboru. Skutočne odborne popísal ovocné odrody a sorty vhodné na pestovanie. Popri tom však varoval pred nesprávnymi zásahmi tak v ovocinárstve, ako aj v záhradníctve.
Ovocinárska tradícia sa u nás ujala, za čo patrí vďaka mnohým pracovníkom. Medzi nimi vynikol najmä významný pomológ, majiteľ ovocinárskej škôlky v Preseľanoch Matej Bazalica (1787 – 1848), ale aj iní – činní literárne i ako praktickí ovocinári, podobne ako bol Johann Leibitzer.

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.
Foto archív autora, Pixabay

 

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.