Karol Matej Ambróz

Priekopník elektrifikácie na Slovensku

V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie smrti priekopníka a realizátora elektrifikácie Slovenska a propagátora moderného vedecko-technického pokroku Karola Mateja Ambróza.

Doc. Ing. Karol Matej Ambróz sa narodil 6. januára 1877 v Sučanoch neďaleko Martina v rodine železničiara. Detstvo a mladosť prežil v Liptovskej Sielnici, v rodisku oboch svojich rodičov. Nižšie gymnázium navštevoval v Kežmarku, vyššiu priemyselnú školu v Košiciach. V roku 1896 odišiel študovať na Vysokú školu strojnícku v Darmstadte a odtiaľ na Vysokú školu elektrotechnickú v Karlsruhe.
Ešte ako študent sa zapájal do hlasistického hnutia a v časopise Hlas uverejňoval svoje príspevky.

Pedagóg
Po skončení štúdia začal pracovať v Budapešti, potom v Brne a v Rešici v Rumunsku, kde viedol strojnú a elektrotechnickú prevádzku. Od roku 1908 bol technickým vedúcim v Tirgu-Mureši, kde projektoval vodnú elektráreň na rieke Mureš. V roku 1912 prešiel do Budapešti, kde sa podujal na rekonštrukciu továrne Tungsram v Ujpešti. So Slovenskom však ostal v stálom spojení.
Po vzniku Československa K. M. Ambróz ponúkol svoje služby Československej republike. Od roku 1919 začal pracovať v Podbrezovských železiarňach, kde mal úlohu uviesť podnik do prevádzky. Po splnení tejto úlohy pracoval ako radca na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska v Bratislave. Tam mal v náplni práce elektrotechnické záležitosti.
Po presťahovaní Vysokej školy technickej M. R. Štefánika z Košíc do Bratislavy sa zapájal do jej budovania. V škole, už ako docent, prednášal predmet elektrické stroje a prístroje a súčasne viedol ústav, v súčasnom ponímaní katedru.
Karol Matej Ambróz zomrel náhle 1. novembra 1944 v Bratislave, kde je aj pochovaný.

Hydroenergetik
Už v priebehu svojho pôsobenia v inžinierskej praxi sa K. M. Ambróz stal vynikajúcim odborníkom – elektrotechnikom. Náplňou jeho práce a odbornou vášňou sa stala elektrifikácia Slovenska. Od tridsiatych rokov patril k čelným odborníkom na využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov slovenských riek, predovšetkým stavby vodných diel na Váhu a Oravskej priehrade. V súvislosti s týmto svojím pracovným a úradným zameraním urýchľoval zakladanie všeužitočných elektrárenských spoločností a elektrární. Pod jeho vedením sa usmerňovala sústavná elektrifikácia Slovenska.
Tieto jeho úsilia, elektrifikácia Slovenska a využitie hydroenergetického potenciálu slovenských riek, sa odrážajú aj v jeho spolkovej, redaktorskej a publikačnej činnosti. Bol členom klubu s názvom Klub, ako aj Spolku inžinierov Slovákov, v roku 1935 sa stal jeho predsedom. Pracoval v redakčnej rade Technického obzoru slovenského, v roku 1942 bol zakladateľom a redaktorom prvého slovenského odborného elektrotechnického časopisu Elektrotechnika. Technický obzor slovenský a Elektrotechnika sa stali aj hlavnými publikačnými fórami K. M. Ambróza. Jeho príspevky o vybavení vodných elektrární, najmä v súvislosti s výstavbou vodných diel na Váhu, majú charakter odborných štúdií so špeciálnym zameraním, niekde aj s výpočtami.

Historik
M. Ambróz patrí aj k priekopníkom myšlienky elektrifikácie slovenských železníc. Obdivoval švajčiarske elektrické železnice a rozviedol myšlienku elektromagistrály Slovenska. Na stránkach Technického obzoru slovenského venoval pozornosť aj zážihovým a vznetovým (dieselovým) motorom. Technický rozvoj a aj samotnú elektrifikáciu Slovenska K. M. Ambróz úzko spájal s kultúrnym rozvojom. Túto myšlienku rozvádzal v úvahe Vzťahy elektriny a elektrizácie ku kultúre: Každý stroj je úctyhodným výtvorom ľudského ducha. Jeho vyšším určením je dobro človeka a preto ani stroj nesmieme použiť a zneužiť v neprospech človeka.
Z takéhoto postoja v technike vyplýval u K. M. Ambróza aj jeho záujem o dejiny, najmä dejiny elektriny a elektrotechniky. Na stránkach odborných časopisov písal o veľkých osobnostiach – o N. Teslovi, G. C. Ohmovi a ďalších. K. M. Ambróz venoval pozornosť aj problematike technického názvoslovia v slovenčine.
Karol Matej Ambróz nesporne patrí nielen k popredným priekopníkom a realizátorom súčasnej elektrifikácie Slovenska, ale aj k propagátorom moderného vedecko-technického pokroku.

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.
Foto archív autora, Pixabay