Kontaminácia alebo neželané kríženie väzieb v slovenčine

O nevhodnom spájaní predložiek s rozličnou väzbou sa v časopise Quark už písalo (M. Považaj: Používanie viacerých predložiek vedľa seba, Quark 1/2017). Pripomeňme si, že v príspevku sa spomínali spojenia typu fotografie vytvorené pred, počas a po pretekoch, v ktorých sa nevhodne dostáva k sebe viacero predložiek s rozličnou väzbou (predložka pred sa spája s inštrumentálom – pred pretekmi, predložka počas s genitívom – počas pretekov a predložka po má väzbu s lokálom – po pretekoch), pričom sa spájajú s podstatným menom iba v jednom tvare (pretekoch). V tomto príspevku si povieme niečo o tzv. kontaminácii v slovenčine.

Kontaminácia v jazyku je zmiešanie, skríženie dvoch významovo blízkych výrazov, tvarov alebo väzieb, ktorého výsledkom je chybné, či defektné slovo, resp. slovné spojenie. Napr. skrížením výrazu pokiaľ ide o s výrazom čo sa týka vzniklo spojenie pokiaľ sa týka. V rečových prejavoch je veľmi časté, napríklad pokiaľ sa týka stravy a ubytovania, pokiaľ sa týka mňa, pokiaľ sa týka tohto projektu atď. Gramaticky správne sú formulácie pokiaľ ide o stravu a ubytovanie, pokiaľ ide o mňa, pokiaľ ide o tento projekt alebo čo sa týka stravy a ubytovania, čo sa týka mňa, čo sa týka tohto projektu.

Nemenej časté je skrížené spojenie nechápať niečomu, ktoré vzniklo skrížením väzby slovesa nechápať niečo s väzbou slovesa nerozumieť niečomu, napr. nechápem tomu, nechápu jeho pohnútkam, nechápala tomu, čo vidí. Aj tu máme dve možnosti, ako upraviť spojenia v súlade s gramatikou: nechápem to, nechápu jeho pohnútky, nechápala to, čo vidínerozumiem tomu, nerozumejú jeho pohnútkam, nerozumela tomu, čo vidí.

Kontamináciu pozorujeme aj pri slovese vyznať sa v niečom s významom byť v niečom znalcom, odborníkom, ktorého väzbu si niektorí používatelia zamieňajú s väzbou synonymného slovesa rozumieť sa do niečoho, napr. vyznal sa do všetkých praktických vecí, nevyznám sa do futbalu, vyznajú sa do koní. Gramatika si v týchto spojeniach vyžaduje formulácie vyznal sa vo všetkých praktických veciach, nevyznám sa vo futbale, vyznajú sa v koňoch alebo rozumel sa do všetkých praktických vecí, nerozumiem sa do futbalu, rozumejú sa do koní. Sloveso rozumieť sa vo význame byť odborníkom sa okrem predložky do viaže aj s bezpredložkovým datívom, ktorý tu takisto možno použiť: rozumel sa všetkým praktickým veciam, nerozumiem sa futbalu, rozumejú sa koňom.

Môžeme spomenúť aj niektoré ďalšie skrížené slovesné väzby, napr. uvažujeme s nahradením spaľovania plynu drevným prachom či chodcov sme sa snažili oboznámiť o právach a povinnostiach. V prvej formulácii sa skrížila slovesná väzba uvažovať o niečom so slovesnou väzbou rátať s niečím. Namiesto nej ponúkame korektné formulácie uvažujeme o nahradení spaľovania plynu drevným prachom, rátame s nahradením spaľovania plynu drevným prachom či plánujeme nahradiť spaľovanie plynu drevným prachom. V druhej citovanej formulácii došlo k zámene väzby slovesa oboznámiť s niečím so slovesnou väzbou informovať o niečom. Nahradíme ju verziami chodcov sme sa snažili oboznámiť s právami a povinnosťami, chodcov sme sa snažili informovať o právach a povinnostiach.

Kontaminácia môže nastať aj zmiešaním dvoch predložkových väzieb, napr. spojením v prípadoch a vo väčšine prípadov vznikne vo väčšine prípadoch. Príkladom je veta Obeťami domáceho násilia sú vo väčšine prípadoch ženy, ktorá po úprave znie Obeťami domáceho násilia sú vo väčšine prípadov ženy.

Kontaminácia čiže kríženie nie je v jazykových prejavoch, najmä ústnych, zriedkavý jav. Je celkom možné, že niektorí z čitateľov v uvedených spojeniach identifikovali vlastný prehrešok. A je možné aj to, že ich to bude motivovať, aby venovali svojmu, najmä písomnému prejavu väčšiu pozornosť. 

Silvia Duchková 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave 

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.