Náležité podoby odvodenín od podstatného mena dlh

V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi podobami dokonavého, resp. aj nedokonavého slovesa odvodeného od podstatného mena dlh pomocou predpony za-, a to s podobami zadlžiť/zadlžiť sa, zadlžovať/zadlžovať sa, resp. zadĺžiť/zadĺžiť sa, zadĺžovať/zadĺžovať sa. Uvedieme niekoľko príkladov, ktoré sme si poznačili z internetových stránok: Zadlžiť sa hypotékou nie je vždy výhodné. – Slováci sa neváhajú pre darčeky zadlžiť. / Preto sa musíme zadĺžiť, ak chceme bývať. – Stovky menších stavbárov sa museli zadĺžiť a zbankrotovať. – Dokedy sa budú Slováci zadlžovať? – Prestaň sa zadlžovať, začni investovať. / To sa musíme stále zadĺžovať, aj keď nie je kríza? –  Absolútne odmietam obec ďalej zadĺžovať. To isté sa týka aj odvodených prídavných mien zadlženýzadĺžený, resp. podstatných mien zadlženosťzadĺženosť, napr. Zadlžené krajiny Európy musia dodržiavať rozpočtové pravidlá. / Eurozóna je zadĺžená menej. – Zadlženosť Slovákov je nad priemerom krajín strednej a východnej Európy. / Zadĺženosť mesta sa darí znižovať. Vynára sa otázka, ktoré z uvedených podôb sú náležité.
V spisovnej slovenčine máme pomerne dosť slov utvorených od podstatného mena dlh, ako sú prídavné meno dlhový (napr. dlhová brzda), sloveso dlhovať (byť dlžný, mať dlh, napr. dlhujem mu vysvetlenie, dlhuje mi 100 eur; tu možno spomenúť, že sloveso dlžiť v naznačenom význame nie je správne) a ďalšie slová ako dlhopis, dlhopisový, dlžník, dlžníčka, dlžnícky, dlžný, dlžen, dlžoba, dlžobný. Vo všetkých uvedených slovách je krátka spoluhláska l, nie dlhá spoluhláska ĺ, preto aj v slovesách zadlžiť, zadlžovať, v prídavných menách zadlžený, zadlžovaný (napr. … štát bol programovo oslabovaný a zadlžovaný cez predražené verejné obstarávanie…), zadlženosť, zadlžovanosť (napr. Dôraz v programe dáva strana na zabrzdenie zadlžovanosti) je krátke l. Rovnako je to aj v slovese utvorenom od podstatného mena dlh predponou od a v slovách odvodených od neho, ako je to v slovese oddlžiť s významom úkonom zbaviť (organizáciu) dlžoby, zadlženosti (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 4. vyd., 2003), v prídavnom mene oddlžený (oddlžený podnik) a v podstatných menách oddlženosť (… vláda hľadala iné možnosti riešenia oddlženosti ako zvyšovaním odvodov) a oddlženie (oddlženie nemocníc).
Nenáležité používanie slovies zadlžiť, zadlžovať, ale aj oddlžiť, oddlžovať utvorených od podstatného mena dlh a od nich odvodených slov s dlhou spoluhláskou ĺ niektorými používateľmi slovenčiny si možno vysvetliť vplyvom skupiny slov odvodených od prídavného mena dlhý, v ktorých nastáva striedanie spoluhlások l – ĺ. Ide o tieto slová: dĺžiť (robiť dlhším, dlhým, predlžovať), dĺžeň, dĺžka, dĺžkový.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Komentáre