Nové simulátorové centrum

V Košiciach v septembri otvorili najväčšie a najmodernejšie Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny na Slovensku.

Výrazom simulátor sa označuje objekt, zariadenie či technický systém, ktorý do určitej miery napodobňuje (simuluje) funkčnosti, stavy alebo procesy vybraného objektu.

Bezpečný tréning

So simulátormi sa v súčasnosti stretávame v najrôznejších oblastiach vedy a techniky. Spomenúť možno napríklad letecké simulátory umožňujúce pilotom trénovať postupy pri rôznych nepredvídaných situáciách, ktorých tréning by počas letu prinášal isté riziká. Simulátory sa čoraz častejšie začínajú využívať aj v medicíne, respektíve pri výučbe v rôznych odboroch medicíny. Tam sa používajú najmä ako čiastočná náhrada či doplnok tzv. kontaktnej výučby, pri ktorej študenti prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom. Navyše slúžia aj na nácvik postupov, ktoré na živých pacientoch nemožno urobiť.
Veľký skok pri využívaní simulátorov v medicínskej výučbe urobila nedávno Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach, ktorá uviedla do prevádzky nové Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny. Toto centrum, ktorého vedúcim je MDDr. Jakub Jánošík, MPH, MSc., slúži na pregraduálnu aj postgraduálnu výučbu a je najväčším a najmodernejším centrom svojho druhu na Slovensku.
Každá investícia do vybavenia slúžiaceho na vzdelávanie našich študentov je zároveň investíciou do budúcnosti nás všetkých. Uvedomujeme si potrebu neustáleho zlepšovania podmienok pre študentov medicíny a zdravotníckeho personálu. Využitie kvalitného materiálneho vybavenia ide ruka v ruke so svedomitou výučbou zabezpečenou našimi pedagógmi, uviedol pri otváraní centra rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Špičkové vybavenie

Centrum v súčasnosti disponuje 28 simulátormi, interaktívnymi pomôckami a virtuálnymi systémami na výučbu teoretických aj klinických predmetov. Simulátor auskultačného vyšetrenia pľúc, teda ich vyšetrenie posluchom, je tvorený torzom dospelého človeka a pomáha študentom napočúvať si fyziologické, ale aj patologické dýchanie, čo im môže neskôr pomôcť pri vyšetrovaní pacientov.
Kardiologický simulátor obsahuje 12 prípadov normálnych zvukov srdca, 14 prípadov na simuláciu srdcových ochorení, 10 prípadov na simuláciu arytmie a 52 prípadov na simuláciu EKG arytmie. Vďaka zvukom a údajom získaným od skutočných pacientov poskytuje tento model realistickú praktickú výučbu.
Kombinovaná platforma GI-BRONCH Mentor pomáha študentom vďaka autentickému endoskopu s hmatovou odozvou oboznámiť sa v zrozumiteľnom nácvikovom prostredí s gastrointestinálnou endoskopiou a flexibilnou bronchoskopiou.
Body Interact je virtuálne prostredie disponujúce množstvom vlastných fyziologických algoritmov a programov umelej inteligencie. Vďaka tomu je práca s každým virtuálnym pacientom takmer rovnaká ako s reálnym pacientom.
Pod názvom SECTRA sa skrýva interaktívna výučbová pomôcka využívajúca reálnu anatómiu a klinické prípady na rozvíjanie myšlienkových postupov myslenia v kritických situáciách. Používateľom umožňuje jednoducho odhaľovať a skúmať virtuálne znázornenie reálnych častí tela do najmenších detailov.

Zatraktívnenie výučby

Simulátor LAP Mentor predstavuje novú koncepciu laparoskopických nácvikov, pri ktorej má študent okuliare na virtuálnu realitu a je plne vtiahnutý do prostredia operačnej sály. Toto prostredie poskytuje veľmi realistický zážitok a naučí študentov, ako sa vyrovnať so stresujúcim a rušným prostredím operačnej sály. Figurína HAL, vystrojená bezdrôtovou technológiou, umožňuje prevádzkovanie bez externého pripojenia na vzduch a elektrinu, teda bez prestávok aj počas transportu pacienta z miesta nehody na jednotku JIS. Pokročilý simulátor SUSIE umožňuje realistické zážitky pri výučbe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na všetkých úrovniach.
Podľa dekana LF UPJŠ prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., bude centrum pomáhať pri výučbe viacerých predmetov v rámci všetkých ročníkov v rôznych študijných programoch, pričom zmodernizuje, skvalitní a zatraktívni výučbu predklinických aj klinických predmetov. Očakáva, že študenti aj zamestnanci budú chcieť v centre tráviť veľa času, pretože výučba pomocou hi-tech je nielen veľmi príťažlivá, ale pre nadšencov techniky aj návyková.

Text a foto Radomír Mlýnek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.