Ohrozené druhy na Slovensku

Náplňou akcie Utorok so živou prírodou budú tri prednášky venované ochrane slovenskej flóry a fauny. Ochrana prírody je vzhľadom na stupňujúci sa civilizačný tlak na prírodu a meniace sa klimatické podmienky veľmi naliehavou.

Kaňa popolavá
Medzi druhy, ktoré na Slovensku rýchlo miznú, patrí aj kaňa popolavá (Circus pygargus), foto wikipédia/Donald Macauley.

K ohrozeným alebo potenciálne ohrozeným druhom na Slovensku patrí približne štvrtina (27 %, 977 druhov) cievnatých rastlín. Už 83 druhov rastlín (2 % našej flóry) u nás vyhynulo a ďalším 155 druhom hrozí vyhynutie, ak sa nebudú uplatňovať účinné opatrenia na ich ochranu. Predstavíme niektoré z uvedených rastlín a priblížime si naše najohrozenejšie biotopy, v ktorých tieto druhy rastú.
Ktoré druhy živočíchov sú najohrozenejšími na Slovensku? Podľa posledných analýz za ostatných 40 rokov vyhynulo na celom svete až 88 % veľkých vodných živočíchov, kam radíme aj naše dunajské jesetery. No problémy nemajú len vodné živočíchy, ale napríklad aj rôzne druhy pôvodného vtáctva. Ktoré sú ďalšie ohrozené živočíchy, o ktorých ani nevieme? Špeciálne sa budeme venovať hmyzu, ktorý postupne mizne z našich polí a lúk. Fungovanie ľudskej spoločnosti je podmienené fungovaním rôznych tzv. ekosystémových služieb. Medzi najznámejšie patrí opeľovanie a najpopulárnejší opeľovač je nepochybne včela medonosná. Na opeľovaní sa však podieľa obrovské množstvo ďalších druhov hmyzu, okrem divých včiel aj muchy, osy, chrobáky a motýle.
Objasníme, aký je význam týchto voľne žijúcich opeľovačov a či je skutočne pravda, že by ľuďom po vymretí včely medonosnej ostali len štyri roky života. Hovoriť budeme o príčinách tohto stavu, ako aj o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na záchranu ohrozených druhov nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Utorok so živou prírodou na Týždni vedy a techniky 2019!

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vás pozýva na podujatie pod názvom Utorok so živou prírodou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti, prečo mnohé druhy rastlín a živočíchov v súčasnosti ustupujú, pričom viacerým hrozí dokonca vyhynutie. Kto je za tento stav zodpovedný? Sme to my, ľudia, naša civilizácia, alebo je to dôsledok prirodzených procesov?

Prednášajúci:

RNDr. Pavol Mereďa, PhD., je vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV a tajomníkom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval odbor biológia so špecializáciou na botaniku. Od roku 2003 pracuje v Botanickom ústave SAV v Bratislave, v súčasnom Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa venuje evolúcii, taxonómii a ekológii cievnatých rastlín strednej Európy.

Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., je samostatným vedeckým pracovníkom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV a na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde úspešne ukončil aj doktorandské štúdium v odbore zoológia. Po ukončení štúdia pôsobil v Ústave zoológie SAV, neskôr sa presunul na súčasné pracovisko. Zameriava sa najmä na výskum ekológie rýb, evolučnej ekológie rastlín a živočíchov a nepôvodných organizmov. V súčasnosti sa intenzívne venuje výskumu a ochrane dunajských jeseterov.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD., je vedeckým pracovníkom Ústavu zoológie SAV. Vyštudoval zoológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2008 – 2013 absolvoval doktorandské štúdium v Ústave zoológie SAV v Bratislave, kde pracuje doteraz. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zaoberá najmä faunistikou, morfológiou a ekológiou dvojkrídlovcov. Vo voľnom čase sa aktívne podieľa na rôznych ochranárskych aktivitách.

Podujatie sa uskutoční v utorok 5. novembra 2019 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Pre verejnosť sú pripravené dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 h a popoludní o 17.00 h.
Dopoludňajší blok prednášok je určený organizovaným skupinám zo stredných škôl, ktoré sa môžu prihlasovať na e-mail ncpvat@cvtisr.sk. Popoludňajší blok prednášok je určený širokej verejnosti a vstup na podujatie je voľný.

Udalosť na Facebooku

R

Komentáre