Písanie titulov a skratiek

Foto L. Kralovičová

V tomto príspevku by sme chceli dať používateľom slovenčiny usmernenia v praktických otázkach z oblasti interpunkcie, s ktorými sa stretajú v písanej komunikácii. Neraz sa presviedčame, že aj také veci, ako je písanie dátumu, titulov a skratiek, môžu vyvolať neistotu. A keďže nie každý má k dispozícii normu Pravidlá písania a úpravy písomností (STN 01 6910), ktorá v tomto smere poslúži ako dobrá pomôcka, naše rady by mohli byť pre čitateľov užitočné.

Písanie dátumu, ktorý je v písomnom styku každodennou záležitosťou, sa môže zdať banálne, no ak chceme či máme použiť jeho číselno-slovný zápis, nemusí byť každému jasné, či má byť názov mesiaca v tvare genitívu – napr. 14. septembra 2023 – alebo v tvare nominatívu – 14. september 2023. Odpoveď je pritom jednoduchá: v takomto prípade môže byť v oboch tvaroch, pričom zvyčajne je v genitíve. Ak použijeme číselný zápis dátumu, čo je najčastejšie, nezabudnime po bodke za číslom označujúcim deň a mesiac dať medzeru: 8. 5. 1945. Keď okrem časového údaja uvádzame i miesto, medzi názvom miesta a časovým údajom nepíšeme čiarku, a to bez ohľadu na to, či je názov miesta v nominatíve, alebo v lokáli, napr. Zvolen 17. 6. 2006 – Vo Zvolene 17. 6. 2006. Rovnako je to pri opačnom slovoslede: 17. 6. 2006 Zvolen – 17. 6. 2006 vo Zvolene.

Najmä v oficiálnej komunikácii zohráva úlohu správne uvádzanie titulu či titulov adresáta. Ako postupovať, keď má adresát viacero titulov? Podľa citovanej normy ak má osoba pred menom viac titulov, neskôr získané tituly sa píšu pred skôr získanými titulmi. Tituly pred menom sa neoddeľujú čiarkou, napr. MUDr. RNDr. Imrich Bartko; Mgr. Ing. Iveta Hojnošová. Vedecko-pedagogické tituly profesor docent uvádzame pred akademickými titulmi a ich skratku (okrem prípadu začiatku vety) píšeme s malým začiatočným písmenom, napr. prof. JUDr. Viliam Benka; doc. PhDr. Lívia Solčianska. Celkom na začiatku pred všetkými titulmi a menom sa píše titul čestný doktor, po latinsky doctor honoris causa: Dr. h. c. prof. RNDr. Rudolf Kellenberger.

Tituly uvádzané za menom sa od mena oddeľujú čiarkou, pretože syntakticky sú vo funkcii prístavku: Juliana Meiselová, akademická maliarka; Mgr. Jarmila Gregušová, PhD.; Ing. Juraj Tkáč, DrSc. Ak text pokračuje, resp. vo vetnej súvislosti sa čiarka dáva aj za titulom: Juliana Meiselová, akademická maliarka, predstavila novú výstavu vo svojom rodisku. – Účasť na konferencii prisľúbil aj Ing. Juraj Tkáč, DrSc., v posledný deň podujatia. Tituly spojené s časovo obmedzenou funkciou ako hosťujúci docent, hosťujúci profesor, mimoriadny profesor uvádzame takisto za priezviskom, resp. akademickým titulom, porov. doc. Alena Straková, hosťujúca profesorka; doc. Ing. Karol Baran, PhD., mimoriadny profesor. Čiarkou teda oddeľujeme aj viaceré tituly v pozícii za menom: Mgr. Milan Slatina, PhD., MBA. Dôležité je zapamätať si, že ak sa veta končí skratkou titulu, ďalšiu bodku už nepíšeme, lebo bodka za skratkou zároveň zakončuje vetu. Môžeme ešte doplniť, že v slovníkoch sa pri jednotlivých skratkách titulov uvádza aj ich umiestnenie, t. j. či sa daná skratka píše pred menom alebo za menom.

V liste – či už v adrese, alebo v texte – sa pri názvoch inštitúcií, organizácií, firiem ap. uvádza skratka právnej formy, napr. Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. (vedeckovýskumná inštitúcia), Západoslovenská energetika, a. s. (akciová spoločnosť), Vydavateľstvo Slovart, spol. s r. o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), Lesy SR, š. p. (štátny podnik), Úsmev ako dar, n. o. (nezisková organizácia). Aj o týchto skratkách platí, že ak sa uvádzajú za názvom, sú v pozícii prístavku, a preto sa od názvu oddeľujú čiarkou, pri pokračovaní textu čiarkami z oboch strán: Vydavateľstvo Slovart, spol. s r. o., je na slovenskom knižnom trhu od roku 1991.

Napokon krátka informácia o zakončení listu. V úradnej alebo oficiálnej korešpondencii sa na konci listu zaužívali pozdravné formulácie S pozdravom alebo S úctou. Za nimi sa nepíše bodka, lebo v ďalšom riadku nasleduje podpis pisateľa. Bodka sa nepíše ani vtedy, keď sa list končí záverečnou vetou, ktorej súčasťou je pozdrav:
Vopred ďakujem za odpoveď a ostávam s pozdravom
Mgr. Eva Martinová
vedúca oddelenia

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.