Písanie zložených podstatných a prídavných mien

Do nášho jazyka neustále pribúdajú zložené slová s prvou časťou, tzv. prefixoidom, polopredponou, cudzieho pôvodu, napríklad anti- (antihmota, antivírusový), auto- (autoimunita, autoportrét, autoimunitný), bio- (bioolej, bioprodukt, biochov, biopotraviny, bioovocie, biomäso, biopotravinový), eko- (ekosystém, ekoturistika, ekofilm, ekokampaň, ekokoža, ekotyp, ekopríspevok), euro- (eurominca, europoslanec, europarlament), ex- (exmanžel, exminister, expremiér, exprezident), krimi- (krimiseriál, krimipríbeh), mega- (megastavba, megaoslava), post- (postprodukcia, posttraumatický), retro- (retrotýždeň, retropárty, retrooblečenie), super- (superpotravina, superrýchly), tele- (telemedicína, teleškola), termo- (termobielizeň, termoodev), top- (topmodelka, topprojekt), ultra- (ultrakrátky, ultraľahký), video- (videokonferencia, videozáznam) a pod.
Ako je zrejmé z príkladov, prefixoidy sa bežne spájajú s prevzatými, ale aj domácimi prídavnými a podstatnými menami. Niektoré majú výrazný slovotvorný potenciál (bio-, eko-, ex-) a vznikajú celé rady slov, iné sú menej produktívne.
Problém sa ukazuje v jazykovej praxi – registrujeme zvýšený výskyt nesprávnej pravopisnej podoby mnohých (nielen uvedených) zložených slov, teda podoby so spojovníkom. Niektoré nesprávne podoby, napr. auto-imunita, auto-portrét, auto-imunitný, euro-poslanec, ex-manžel (namiesto správnych podôb autoimunita, autoportrét, autoimunitný, europoslanec, exmanžel), sú zrejme dôsledkom toho, že niektorí autori neveľmi dbajú na pravopisnú stránku svojich príspevkov (ide najmä o texty na internete), prípadne používajú strojový preklad z angličtiny, pri ktorom sa v zložených slovách kopíruje anglický pravopis. Chyby sa výraznejšie vyskytujú predovšetkým pri slovách, kde sa na slovotvornom švíku stretávajú rovnaké hlásky, ale aj v takom prípade je správny pravopis bez spojovníka – bioolej, posttraumatický, superrýchly – a nie je dôvod vyčleňovať hranicu častí zloženého slova spojovníkom.
Sporadicky sa tiež objavuje chybné písanie spojovníka v slovách s domácimi predponami, ako napr. proti-vráskový, po-krízový, ne-aktivita, namiesto správneho zápisu protivráskový, pokrízový, neaktivita.
Niektoré prefixoidy majú tendenciu osamostatniť sa a v texte fungujú ako nesklonné prídavné mená. Napríklad prefixoid retro-, ktorý sa v jazykovej praxi vyskytuje v zložených slovách retrooblečenie, retrozábava, sa používa aj ako nesklonné prídavné meno retro v spojení s príslušnými podstatnými menami, teda retro zábava, retro týždeň a pod. Oba spôsoby zápisu sú z jazykového hľadiska správne a význam slov a slovných spojení je totožný.
Samostatne sa píšu nesklonné prídavné mená, resp. príslovky typu bio, eko, super, mega a ďalšie aj v takomto type viet: Nie všetko, čo sa predáva s označením bio, je naozaj bio. – Tento dom určite nie je eko. – Všetko dopadlo super. – Včerajšia párty bola mega.
Niektoré z prefixoidov prešli iďalšou premenou a fungujú ako nesklonné podstatné mená stredného rodu – audio, stereo, top a podobne, napr. Stačí mu počúvať vo svojej kancelárii audio. – Stereo bolo odsunuté od steny. – Mala som na sebe top bez ramienok.
Táto problematika by si, samozrejme, zaslúžila viac priestoru, zaujímavá je aj viacvýznamovosť a homonymia prefixoidov tohto typu. Upozorniť sme však chceli aspoň na ich pravopis.

Sibyla Mislovičová
Jazykovedný ústav SAV v Bratislave