Podoby zlomkových čísloviek utvorených z celých desiatok

V jazykovej praxi sa stretáme s dvomi podobami zlomkových čísloviek utvorených príponou -ina z celých desiatok, ako sú desať, dvadsať, tridsať, štyridsať, t. j. s podobami desatina, dvadsatina, tridsatina, štyridsatina (desatina litra, jedna dvadsatina zárobku, tridsatina sekundy, štyridsatina zo sumy životného minima; tieto aj ďalšie doklady sú z internetu), ale aj s podobami desiatina, dvadsiatina, tridsiatina, štyridsiatina (napr. desiatinu príjmu, novorodenec má hmotnosť asi dvadsiatinu dospelého; jedna tridsiatina vymeriavacieho základu; mať jednu štyridsiatinu sumy). Vynára sa otázka, ktoré z uvedených podôb sú správne, či podoby, v ktorých je slabika -sa- so samohláskou a, alebo podoby, v ktorých je slabika -sia- s dvojhláskou ia. Rozhodujúci pri tvorení uvedených zlomkových čísloviek je odvodzovací základ, teda číslovky desať, dvadsať, tridsať, štyridsať. Keďže v týchto číslovkách je slabika -sa-, táto slabika sa zachováva aj v príslušných zlomkových číslovkách. Správne sú teda podoby zlomkových čísloviek desatina, dvadsatina, tridsatina, štyridsatina.
Iná situácia je pri tvorení zlomkových čísloviek utvorených príponou -ina od základných čísloviek päťdesiat, šesťdesiat, sedemdesiat, osemdesiat, deväťdesiat. Aj pri nich sa v jazykovej praxi stretáme s dvomi podobami, jednak s podobami päťdesiatina, šesťdesiatina, sedemdesiatina, osemdesiatina, deväťdesiatina (napr. z rozpočtu ministerstva ide na šport iba jedna päťdesiatina; uhlová minúta je jedna šesťdesiatina uhlového stupňa; pouličná kriminalita poklesla na sedemdesiatinu; na dostavbu divadla dali jednu osemdesiatinu; jedna deväťdesiatina výpočtového základu), ale aj s podobami päťdesatina, šesťdesatina, sedemdesatina, osemdesatina, deväťdesatina (napr. jedna päťdesatina ročnej sadzby, jedna šesťdesatina výpočtového základu). Keďže pri týchto zlomkových číslovkách sú odvodzovacím základom základné číslovky päťdesiat, šesťdesiat, sedemdesiat, osemdesiat, deväťdesiat, v ktorých je slabika -sia- s dvojhláskou ia, táto dvojhláska sa zachováva aj v zlomkových číslovkách utvorených príponou -ina. Správne sú teda podoby zlomkových čísloviek päťdesiatina, šesťdesiatina, sedemdesiatina, osemdesiatina, deväťdesiatina.
Rovnaký stav ako pri zlomkových číslovkách dvadsatina, tridsatina, štyridsatina je aj pri pomenovaniach okrúhlych narodenín, teda pri slovách dvadsatiny, tridsatiny, štyridsatiny, ktoré sa používajú najmä v spojení so slovesami sláviť, osláviť, oslavovať popri výrazoch dvadsiatka, tridsiatka, štyridsiatka, napr. sláviť, osláviť, oslavovať štyridsatiny, sláviť osláviť, oslavovať štyridsiatku. Rovnaká situácia ako pri zlomkových číslovkách päťdesiatina, šesťdesiatina, sedemdesiatina, osemdesiatina, deväťdesiatina je aj pri pomenovaniach okrúhlych narodenín, ako sú päťdesiatiny, šesťdesiatiny, sedemdesiatiny, osemdesiatiny, deväťdesiatiny, ktoré sa takisto používajú v spojení so slovesami sláviť, osláviť, oslavovať popri výrazoch päťdesiatka, šesťdesiatka, sedemdesiatka, osemdesiatka, deväťdesiatka, napr. sláviť, osláviť, oslavovať päťdesiatiny, sláviť, osláviť, oslavovať päťdesiatku.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.