Posúvajú spoločnosť vpred

Týždeň vedy a techniky na Slovensku (TVT) 2023 už tradične vyvrcholil odovzdávaním ocenení Cena za vedu a techniku. Získalo ich osem výnimočných osobností a jeden vedecko-technický tím.

Jubilejný 20. ročník TVT opäť vyvrcholil slávnostným galavečerom pri príležitosti odovzdávania ocenení Cena za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo 10. novembra 2023 v priestoroch Incheba Expo v Bratislave.

Laureáti ocenení Cena za vedu a techniku, foto Marián Zelenák, CVTI SR

Osobnosti vedy a techniky

Vyhlasovateľom oceňovania je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Cieľom odovzdávania ocenení je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a vedecko-technické tímy, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Prejavujeme tým uznanie osobnostiam, ktoré svojou erudovanosťou, odbornosťou, zanietením a trpezlivosťou dosahujú výsledky, ktoré posúvajú spoločnosť dopredu, uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič.
Na slávnostnom galavečere sa zúčastnili zástupcovia organizátorov, štátny tajomník MŠVVaŠ SR Róbert Zsembera, zástupcovia hodnotiacej komisie, akademického sektora, zástupcovia organizácií angažujúcich sa v oblasti vedy a techniky, Slovenskej akadémie vied, partneri a ďalší pozvaní hostia.
Cena za vedu a techniku sa odovzdávala v piatich kategóriách. Hodnotiaca komisia, ktorá pozostávala zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, vysokých škôl, vedeckovýskumných inštitúcií a zástupcov ďalších subjektov, vybrala spomedzi predložených nominácií deviatich laureátov.

Laureáti ocenení v jednotlivých kategóriách

Osobnosť vedy a techniky

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, Neurologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, za vedeckú prácu v oblasti ochorení nervového systému, predovšetkým cievnych, neurodegeneratívnych a demyelinizačných.
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za vynikajúce medzinárodne uznávané výsledky v oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za mimoriadnu reprezentáciu slovenskej medicíny v zahraničí.
Dr. Ing. Tomáš Bucha, Lesnícky výskumný ústav Zvolen Národného lesníckeho centra, za mimoriadny prínos k rozvoju aplikovanej vedy založením medzinárodného Centra excelentnosti LignoSilva, zameraného na implementáciu inteligentných technológií do lesnícko-drevárskeho sektora.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

RNDr. Andrea Svoradová, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, za vedecký prínos v oblasti poľnohospodárskych, živočíšnych biotechnológií a biomedicíny – ochrana biodiverzity kryouchovávaním spermií, embryonálnych, dospelých kmeňových buniek národných plemien zvierat.
Mgr. Martin Šebesta, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za prínos environmentálno-geochemickej interakcie človekom vytvorených nanočastíc s pôdou, mikroorganizmami a rastlinami a možnosti ich využitia v poľnohospodárstve.
Doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD., Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, za výskum a praktické nasadenie laditeľných explicitných regulátorov pre optimalizáciu priemyselných aplikácií.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., v Bratislave, za dosiahnuté výsledky v aplikovanom výskume v oblasti tepelnej ochrany a obnovy existujúcich budov, energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov a v súvisiacej normotvornej a legislatívnej činnosti.

Popularizátor vedy

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, za významný prínos v popularizácii vedy na stredných školách projektom pre talentovanú mládež Cesta mladých k vede naživo.

Vedecko-technický tím roka

Tím pod vedením Ing. Jozefa Kureka, VUJE, a. s., v Trnave, za vedecko-technickú podporu Slovenských elektrární, a. s., počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia spúšťania tretieho bloku Atómových elektrární Mochovce.

NCP VaT 

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.