Používanie iniciálových skratiek

Foto Stanislav Griguš

Skratky sú prostriedkom na zhutnenie textu. Najčastejšie bývajú zostavené zo začiatočných písmen viacslovných pomenovaní (akciová spoločnosť – a. s., hrubý domáci produkt – HDP, North Atlantic Treaty Organization – NATO), ale môžu vzniknúť aj zo skupín písmen alebo slabík (Tatranský národný park – TANAP), prípadne zo začiatočného a koncového písmena (firma – fa). Istú nerozhodnosť týkajúcu sa skloňovania, ale i pravopisu pociťujú používatelia jazyka pri iniciálových skratkách, preto sa im budeme v tomto príspevku venovať podrobnejšie.

Skloňovanie iniciálových skratiek (domácich aj cudzích) závisí od ich zakončenia a výslovnosti. Skratky, ktoré sa hláskujú, sú nesklonné, napr. OSN (vysl. ó-es-en), NHL (en-há-el), SPP (es-pé-pé). Nesklonné sú aj tie skratky, ktoré svojím zakončením nezodpovedajú domácej skloňovacej sústave, napr. PHARE (vysl. fare). Skratky, ktoré majú slabičnú štruktúru, takže sa dajú čítať ako jedno slovo, väčšinou skloňujeme, pričom do slovenských skloňovacích vzorov ich zaraďujeme podľa zakončenia.

Ak je skratka vo výslovnosti zakončená na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, skloňuje sa ako mužské neživotné podstatné mená vzoru dub, pričom pádové prípony sa ku skratke pripájajú pomocou spojovníka. Napríklad skratku Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN (pôvodný fr. názov znie Conseil européen pour la recherche nucléaireEurópska rada pre jadrový výskum) skloňujeme takto: (z) CERN-u, (k) CERN-u, (v) CERN-e, (s) CERN-om. Rovnako skloňujeme domáce skratky, napr. SĽUK – v SĽUK-u, EUROSTAT – s EUROSTAT-om.

Skratky zakončené na samohlásku -a, ktorej predchádza tvrdá alebo obojaká spoluhláska, sa najmä v ústnych prejavoch skloňujú podľa vzoru žena, napr. VEGA (Vedecká grantová agentúra): (z) VEGY, (k) VEGE, VEGU, (vo) VEGE, (s) VEGOU. Nijaký problém so skloňovaním nepredstavuje ani názov nábytkárskej spoločnosti IKEA, keďže svojím zakončením na -ea sa zaraďuje medzi slová ako Andrea, Kórea, idea, orchidea: (z) IKEY, (k) IKEI, IKEU, (v) IKEI, (s) IKEOU. V písaných textoch tieto skratky ostávajú často nesklonné, porov. pôsobenie a činnosť VEGA, spálňa od IKEA. Je tu evidentné úsilie zachovať celistvosť skratky, v ktorej jednotlivé písmená zastupujú konkrétne slovo či v prípade skratky IKEA vlastné meno (zakladateľa spoločnosti, farmy a mesta). Vzhľadom na charakter slovenčiny ako flektívneho (ohybného) jazyka sa v písaných prejavoch odporúča ponechať takéto skratky v základnej, nesklonnej podobe, predsunúť pred ne kľúčové slovo (pri skratke VEGA je to slovo agentúra, pri skratke IKEA slovo spoločnosť či firma) a to skloňovať: pôsobenie a činnosť agentúry VEGA, spálňa od spoločnosti/firmy IKEA, stolík z obchodného domu IKEA. Je tu aj možnosť zapísať takúto skratku s veľkým začiatočným písmenom ako vlastné meno: Vega – (z) Vegy, (k) Vege, Vegu, (vo) Vege, (s) Vegou; Ikea – (z) Ikey, (k) Ikei, Ikeu, (o) Ikei, (s) Ikeou. Takto sa už dávnejšie používajú napr. skratky Unicef, Unesco či Tanap.

Skratky zakončené na -o sa skloňujú podľa vzoru mesto, napr. UNESCO – Unesco – (z) Unesca, (v) Unescu, alebo zostávajú nesklonné: takou je skratka Severoatlantickej aliancie NATO, ktorá sa ustálila ako nesklonná, hoci zriedkavo sa i skloňuje – vstup do Nata.

Na záver je užitočné si povedať, ako je to s iniciálovými skratkami pri spájaní s predložkami, ktoré sa začínajú na rovnakú spoluhlásku: má sa predložka v takomto prípade vokalizovať, čiže kvôli výslovnosti rozšíriť o samohlásku? Ako príklad si vezmeme skratku Slovenskej akadémie vied SAV a predložku s. Táto skratka sa v praxi číta dvojako: buď sa hláskuje [es-á-vé], alebo sa číta ako slovo [sav]. Pri prvom spôsobe vokalizovanie nie je z hľadiska výslovnosti potrebné, ale nastáva tu spodobovanie hlásky pred samohláskou e, preto spojenie čítame [zesávé]. Pri druhom spôsobe sa vokalizácia vyžaduje [zo sav].

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre