Používanie názvu jedného z hlavných orgánov OSN

V jazykovej praxi sa nezriedka môžeme stretnúť so slovným spojením valná hromada napríklad v takýchto výpovediach: valná hromada akciovej spoločnosti, valná hromada urbárskeho spolku, valná hromada občianskeho združenia, valná hromada Slovenského zväzu malého futbalu, valná hromada OSN, pozvánka na valnú hromadu, právo hlasovať na valnej hromade. Základom slovného spojenia valná hromada je podstatné meno hromada, ktoré má v súčasnej spisovnej slovenčine viacero významov, a to „navŕšené množstvo niečoho, hŕba, kopa“, napr. hromada papiera, s príznakom malej expresívnosti má význam „veľké množstvo niečoho, veľa“, napr. hromada nezodpovedaných otázok, a „veľké (neusporiadané) množstvo ľudí, napr. vypočuť hromadu svedkov (bližšie pozri v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L, 2011). Z naznačeného vyplýva, že slovo hromada v slovnom spojení valná hromada nie je vhodné. Namiesto slovo hromada je v citovanom slovnom spojení odôvodnené používať slovo zhromaždenie, ktoré má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003) základné významy „organizované stretnutie väčšieho počtu ľudí so spoločným cieľom“, resp. „inštitúcia, ktorá schvaľuje a vydáva zákony, zákonodarný zbor“. Slovné spojenie valné zhromaždenie, ktoré sa používa aj ako právnický termín, má význam „zhromaždenie všetkých členov (nejakého spolku, organizácie, spoločnosti a pod.)“. Preto aj slovné spojenia citované na začiatku majú mať náležitú podobu valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, valné zhromaždenie urbárskeho spolku, valné zhromaždenie občianskeho združenia, valné zhromaždenie Slovenského zväzu malého futbalu, Valné zhromaždenie OSN, pozvánka na valné zhromaždenie, právo hlasovať na valnom zhromaždení.

Zostáva ešte zaujať stanovisko k používaniu názvu celosvetovej organizácie, ktorá má v slovenčine skratku OSN, a názvu jedného z jej hlavných orgánov, t. j. valného zhromaždenia. Pravopisne náležitá podoba názvu celosvetovej organizácie je Organizácia Spojených národov. V tomto názve sa veľké začiatočné písmeno píše nielen na jeho úplnom začiatku, teda v slove Organizácia, ale aj v slove Spojených. Dôvodom na takéto písanie je okolnosť, že súčasťou názvu Organizácia Spojených národov je aj vlastné meno Spojené národy, čo bol názov protifašistickej koalície 26 štátov počas druhej svetovej vojny, ktorá vznikla v roku 1942 a ktorá dala základ na vznik Organizácie Spojených národov v roku 1945. Podľa pravopisných pravidiel platných v slovenčine totiž vlastné meno, ktoré vstupuje do nového názvu, zachováva si spôsob písania aj v novom názve (porov. Národná rada Slovenskej republiky, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Bzince pod Javorinou, Vyšné Ružbachy). Rovnako to platí aj v názve jedného z najvyšších orgánov Organizácie Spojených národov, t. j. v názve Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov, ale aj v názvoch Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov, Charta Organizácie Spojených národov.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.