Používanie názvu Kórea a iných podstatných mien zakončených na -ea

Pri sledovaní písomných jazykových prejavov si môžeme všimnúť, že niektorí autori textov majú problémy so správnym používaním geografického názvu Kórea vo vetnej súvislosti, ale aj iných podstatných mien zakončených na -ea, ako sú idea, orchidea, Vinea, Eurovea (obchodné centrum v Bratislave) atď. Môžeme to dokumentovať na dokladoch z internetových stránok, v ktorých sa stretávame s dvomi podobami tvaru podstatného mena vyžadujúceho si príslušný tvar v tom istom páde, pričom nám ide o tvary genitívu a lokálu jednotného čísla, nominatívu a akuzatívu množného čísla, v ktorých sa vyskytuje mäkké i, resp. tvrdé y. Tu sú príklady:

Kvetinové torty z Kórey vyzerajú ako dokonalé umelecké diela. / Primátor privítal návštevu z Kórei. – Hlohovský odchádza do Kórey. / Výprava stolných tenistov odlieta na MS do Kórei. – Vlhová si vyskúšala olympijský svah v Kórei. / V Kórey zabíjal dážď. – Dve Kórey sa dohodli obnoviť stretnutia príbuzných rozdelených rodín. / Na svete sú dve Kórei. – Vznikol z novej idey, ktorá v sebe niesla všeličo zo štýlu pirátov ciest. / Inovácia pochádza z novej idei, ktorá vznikla na základe nových potrieb a požiadaviek odberateľov. – Tento názor sa zrkadlí aj v idei sociálnej etiky založenej na tzv. prirodzených ľudských právach… / Myslitelia 20. storočia, aj tí kresťanskí, videli záchranu v idey pluralizmu, demokracie a tretej cesty. – Euroskepticizmus ako pochybnosť o idei jednotnej Európy nie je nový jav. / Shopenhauerove myšlienky a idey o umení… – Úprimne nám ide o idey, snahy, originalitu a definovanie svojej vlastnej cesty. / Ide o idei rozšírenia a expanzie… –

Neskôr sa z orchidey zbierajú zelené struky… / Vďaka výťažku z orchidei pleť zostáva jemná… – Hnednutie listov na orchidei. / Často sa tento škodca objaví na orchidey… – Orchidey sú kráľovnami medzi izbovými kvetinami. / Orchidei nemajú rady mokré korene. – vypiť fľašu Viney… / vypiť pohár Vinei… – Účastníci pochodu sa prešli z Eurovey historickými uličkami Bratislavy. / Výhľad z Eurovei na nábrežie Dunaja. – V Eurovei otvorili najväčšiu piváreň na Slovensku. / Dnes sa uviedla do prevádzky dobíjacia stanica priamo v podzemných garážach v Eurovey.

V citovaných vetách sa podstatné mená zakončené na -ea vyskytujú v príslušných pádových tvaroch vždy v dvoch podobách, ale iba jedna z nich je správna. O podstatných menách zakončených na -ea platí, že sa skloňujú podľa vzoru žena s tým rozdielom, že v datíve a lokáli jednotného čísla nemajú pádovú príponu -e, ako je to pri vzore žena (dať žene darček, hovoriť o žene), ale majú pádovú príponu mäkké -i. Náležité tvary v genitíve jednotného čísle majú príponu -y: (z/do) Kórey, idey, orchidey, viney, Eurovey, teda správne je: torty z Kórey; odchádza do Kórey; vznikol z novej idey; z orchidey sa zbierajú zelené struky; vypiť fľašu Viney; prešli z Eurovey historickými uličkami; v lokáli jednotného čísla majú príponu -i: (v/o/na) Kórei, idei, orchidei, Vinei, Eurovei, preto je správne olympijský svah v Kórei; pochybnosť o idei jednotnej Európy; názor sa zrkadlí aj v idei sociálnej etiky; hnednutie listov na orchidei; v Eurovei otvorili najväčšiu piváreň; v nominatíve a akuzatíve množného čísla majú príponu -y: Kórey, idey, orchidey, viney, takže správne je dve Kórey, úprimne nám ide o idey; orchidey sú kráľovnami.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.