Používanie pasívnych konštrukcií

Najmä v odborných a administratívnych textoch sa stretáme s vetami, v ktorých sa nekladie dôraz na pôvodcu deja, ale na cieľ deja alebo dokonca sa pôvodca deja ani neuvádza. Podmetom vo vete potom nie je pôvodca deja, ale stáva sa ním cieľ deja. V takom prípade hovoríme o pasívnych vetných konštrukciách. V takýchto konštrukciách sa pôvodca deja niekedy vyjadruje inštrumentálom, a nie nominatívom, ako je to zvyčajné, ak pôvodca deja je vo vete podmetom. Pasívne vetné konštrukcie môžu mať zvratné formy, ktoré sa vyjadrujú slovesom v tretej osobe jednotného alebo množného čísla a slovkom (morfémou) sa, napríklad považuje sa, považujú sa, považovali sa. Zložené pasívne formy sa vyjadrujú sponovým slovesom byť v tretej osobe jednotného alebo množného čísla a trpným príčastím príslušného slovesa, napr. bol považovaný, je považovaný, sú považované, bude považovaný. Trpné príčastie je slovesný tvar, ktorý tvoríme od slovies príponami -ný (-ná, -né), -ený, (-ená, -ené), -tý (-tá, -téPre slovenčinu sú typickejšie zvratné pasívne formy ako zložené pasívne formy s trpným príčastím. Zložené pasívne formy sa hodnotia ako knižné. Takéto formy sa často vyskytujú v prekladoch z iných jazykov (najmä z angličtiny a nemčiny). Napríklad: Použité minerálne oleje sú podľa väčšiny predpisov považované za kontrolovaný odpad.Citovaná veta by získala na štylistickej primeranosti a presvedčivosti, ak by sa v nej použila zvratná pasívne formypovažujú sa. Veta by teda mala takúto podobu: Použité minerálne oleje sa podľa väčšiny predpisov považujú za kontrolovaný odpad. Vo vete: Narastajúce obavy z vplyvu polychlórovaných bifenylov na životné prostredie postupne obmedzili ich používanie a ich používanie v nových závodoch a zariadeniach bolo zakázané medzinárodnou dohodou zloženú pasívnu formu s trpným príčastím bolo zakázané možno nahradiť zvratnou pasívnou formou zakázalo sa, ale namiesto nej možno použiť aktívnu formu zakázala a pôvodcu deja (medzinárodnú dohodu) vyjadriť v nominatíve, čím sa stane podmetom. Veta bude mať takúto vhodnú podobu:Narastajúce obavy z vplyvu polychlórovaných bifenylov na životné prostredie postupne obmedzili ich používanie a ich používanie v nových závodoch a zariadeniach zakázala medzinárodná dohoda.

             

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Komentáre