Používanie slovesa hrať a slov odvodených od tohto slovesa

V slovnej zásobe slovenčiny máme nedokonavé sloveso hrať, ktoré má viacero významov. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (4. vyd. z r. 2003) sa uvádzajú tieto významy: 1. venovať sa hre, zamestnávať sa hrou (spoločenskou, športovou a pod.), napr. hrať šach, hrať tenis, 2. robiť stávky, napr. hrať v športke, 3. vyludzovať tóny na hudobnom nástroji; predvádzať hudobnú skladbu, napr. hrať na klavíri, hrať valčík, 4. (o hudbe) znieť, zvučať, napr. hudba hrá do tanca, 5. predvádzať dramatické, filmové a pod. dielo; pôsobiť ako herec, napr. hrať divadlo, hrať vo filme, 6. prejavovať živosť, napätie (pohybmi, zmenou a pod.), napr. svaly mu hrajú, na tvári mu hrá úsmev.
V tomto príspevku osobitnú pozornosť venujeme používaniu slovesa hrať v treťom význame, t. j. vo význame vyludzovať tóny na hudobnom nástroji. V jazykovej praxi sa totiž stretáme s dvomi spôsobmi spájania slovesa hrať s názvom konkrétneho hudobného nástroja po predložke na, a to s názvom hudobného nástroja v lokáli (6. páde), teda hrať na klavíri, hrať na husliach, hrať na gitare, hrať na akordeóne, hrať na fujare, hrať na hudobnom nástroji atď. Okrem toho sa však stretáme aj so spájaním slovesa hrať s predložkou na a s názvom hudobného nástroja v akuzatíve (4. páde), t. j. hrať na klavír, hrať na husle, hrať na gitaru, hrať na akordeón, hrať na fujaru, hrať na hudobný nástroj. Často sa akuzatív názvu nástroja vyskytuje vtedy, keď pred slovesom hrať je ešte iné sloveso, napr. učiť sa hrať na hudobný nástroj, učím sa hrať na husle, učí sa hrať na gitaru, učiť sa hrať na dychové hudobné nástroje. Spájanie slovesa hrať s predložkou na a s názvom hudobného nástroja v akuzatíve sa však v spisovnej slovenčine nepokladá za správne, ako spisovné sa pokladá iba spájanie slovesa hrať s predložkou na a s názvom hudobného nástroja v lokáli. Istým spôsobom sa na to upozorňuje už v Krátkom slovníku slovenského jazyka zachytením spojenia hrať na klavíri. Podobne je to aj v platných Pravidlách slovenského pravopisu (4. vyd. z r. 2013) ako jednej zo základných kodifikačných príručiek, kde sa uvádza slovesná väzba hrať na čom.
Väzba s predložkou na a tvarom lokálu názvu hudobného nástroja v rámci spisovnej slovenčiny je nielen pri nedokonavom slovese hrať, ale aj pri opakovacom slovese hrávať, napr. hrávať na klavíri, hrávať na husliach, hrávať na gitare. Rovnaká väzba s predložkou na a tvarom lokálu názvu hudobného nástroja je však aj pri podstatnom mene hra vo význame hranie na hudobnom nástroji. V citovanom slovníku pri tomto význame podstatného mena hra sa uvádzajú slovné spojenia hra na klavíri, hra na base. Uvedená väzba by sa mala dôsledne zachovávať aj v názvoch publikácií typu Škola hry na klavíri (teda nie Škola hry na klavír, ako sa to niekedy stáva). Väzba s predložkou na a tvarom lokálu názvu hudobného nástroja je v spisovných jazykových prejavoch odôvodnená aj pri názve osoby hráč s významom hudobník hrajúci na hudobnom nástroji, napr. hráč na gitare, hráč na lesnom rohu.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.