Používanie slovného spojenia DCÉRINA SPOLOČNOSŤ

Výrobná, obchodná alebo iná spoločnosť, ktorá založí ďalšiu spoločnosť (alebo aj ďalšie spoločnosti) a zvyčajne má v nej podiel a kontroluje ju, nazýva sa materská spoločnosť. V jazykovej praxi sa na pomenovanie spoločnosti založenej materskou spoločnosťou niekedy používa slovné spojenie dcérina spoločnosť. Uvedieme doklady z internetu: Inwatech, dcérina spoločnosť holdingu Rial Systems, sa úzko špecializuje na oblasť skladovej logistiky. – Minister dopravy plánuje vypísať súťaž na prevádzkovanie rýchlikovej dopravy, vážnym záujemcom je napr. dcérina spoločnosť veľkej StudentAgency.

V slovnom spojení dcérina spoločnosť je prívlastok vyjadrený privlastňovacím prídavným menom dcérina, ktoré má význam „patriaca dcére, čo je vo vlastníctve dcéry“. Slovné spojenie dcérina spoločnosť má teda význam „spoločnosť vo vlastníctve dcéry“, ako sa vlastníctvo vyjadruje aj v slovných spojeniach matkina spoločnosť, otcova spoločnosť, bratova spoločnosť. O to však v uvedených vetách nejde.

Na pomenovanie spoločnosti, ktorú založila materská spoločnosť, je náležité používať slovné spojenie dcérska spoločnosť, v ktorom je vzťahové prídavné meno dcérska, napr. MUNTech je dcérska spoločnosť ZMOS-u, ktoré ju vlastní spolu s martinskou firmou CORA GEO, s.r.o. – Dcérska spoločnosť bola podľa Slovenskej pošty založená preto, aby bola konkurencieschopná na trhu platobných služieb… Materská spoločnosť je jednotka, ktorá má jednu alebo viac dcérskych spoločností. (Doklady sú takisto z internetu.)

Nevhodné používanie slovného spojenia dcérina spoločnosť na pomenovanie spoločnosti založenej materskou spoločnosťou v niektorých slovenských textoch (často pri prekladoch z češtiny) je ovplyvnené českými textami a vyplýva z toho, že tvorcovia slovenského textu si neuvedomujú rozdiel medzi českým privlastňovacím prídavným menom dceřina s krátkym a na konci, napr. dceřina práce, dceřina smrt, ktoré má v slovenčine ekvivalent dcérina, t. j. dcérina práca, dcérina smrť, a českým vzťahovým prídavným menom dceřiná s dlhým á na konci, napr. dceřiná společnost, dceřiná buňka, ktoré má v slovenčine ekvivalent dcérska, teda dcérska spoločnosť, dcérska bunka

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV