Používanie slovných spojení udeliť pokutu, udeliť trest

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s používaním slovesa udeliť v súvislosti s pokarhaním, s pokutou či trestom, napr. Podľa zákona za priestupok možno udeliť pokarhanie či pokutu do výšky 33 eur. – Riaditeľ školy môže žiakovi po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť pokarhanie. – Poslanci NR SR vo štvrtok zahlasovali za návrh mandátového a imunitného výboru, ktorý navrhol udeliť pokarhanie a pokutu 1000 eur. – Rada pre vysielanie a retransmisiu sa rozhodla udeliť pokutu, pretože vo vysielaní došlo k podnecovaniu nenávisti. – Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát môžu udeliť pokutu aj opakovane. – Pri nesplnení zákonných požiadaviek je možné udeliť pokutu od sumy 1000 €. – Podnikateľovi udelili pokutu na mieste vo výške 660 eur. – Možnosť udeliť trest domáceho väzenia bude mať súd predovšetkým, ak pôjde o prečiny, nedbanlivostné trestné činy a iné menej závažné trestné činy. – Za priestupok nemožno udeliť trest odňatia slobody. – Za nesplnenie si svojich povinností alebo za porušenie dohodnutých pravidiel ti rodičia udelili trest. (Ilustračné doklady sú z internetových stránok.)
V uvedených vetách sa nevhodne použilo sloveso udeliť, lebo toto sloveso má v spisovnej slovenčine význam „dať ako výhodu, právo, dar a pod., priznať“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 4. vyd. z r. 2003), teda je vhodné ho spájať iba s niečím kladným, pozitívnym, nie s niečím negatívnym, ako sú pokarhanie, pokuta či trest. V citovanom Krátkom slovníku slovenského jazyka sa na ilustráciu používania slovesa udeliť uvádzajú slovné spojenia udeliť niekomu titul, udeliť vyznamenanie, udeliť čestný doktorát. Správne sú aj slovné spojenia udeliť odmenu, udeliť milosť, udeliť pochvalu, udeliť medailu, udeliť verejné uznanie, udeliť ocenenie, udeliť čestné občianstvo, udeliť rozhrešenie, udeliť azyl atď. V istých prípadoch možno namiesto slovesa udeliť použiť aj synonymné sloveso priznať, napr. priznať odmenu, priznať titul, priznať status utečenca. Sloveso udeliť nie je vhodné používať v spojení so slovami pokarhanie, pokuta a trest, ktorými sa pomenúva niečo negatívne. V spojeniach, ktoré sa vyskytujú vo vetách uvedených na začiatku, sa malo použiť iné sloveso. So slovami pokarhanie, pokuta, trest je vhodné spájať sloveso uložiť, ktoré má okrem významov „položiť na miesto“, napr. uložiť cennosti do trezoru, „položiť v istom poriadku“, napr. uložiť tehly, uložiť do priečinka (v počítači), „dať, odložiť (do banky)“, napr. uložiť peniaze na termínovaný vklad, „položiť na lôžko“, napr. uložiť chorého do postele, aj význam „na základe (úradného) rozhodnutia dať ako povinnosť, nariadiť, prikázať“, napr. uložiť domácu úlohu, uložiť povinnosť zaplatiť. V slovných spojeniach vo vetách citovaných na začiatku sa malo teda použiť sloveso uložiť, t. j. uložiť pokarhanie, uložiť pokutu, uložiť trest za porušenie dohodnutých pravidiel, uložiť trest domáceho väzenia, uložiť trest odňatia slobody, uložiť trest smrti. Rovnako sú správne aj vyjadrenia uložiť pokutu za dopravný priestupok, uložiť pokutu za nesplnenie povinnosti, uložiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.