Používanie viacerých predložiek vedľa seba

V spisovnej slovenčine platí zásada, že predložka má stáť pri slove alebo slovnom spojení, s ktorým sa viaže. V jazykových prejavoch sa však niekedy stretáme s používaním dvoch, výnimočne aj troch predložiek vedľa seba. V tomto príspevku upozorníme na dva prípady nevhodného používania predložiek.

Prvý prípad predstavujú situácie, v ktorých sa jedna predložka dostane pred druhú predložku, pričom prvá predložka sa viaže na slovo alebo slovné spojenie uvedené až v ďalšej časti vety, nie bezprostredne pri predložke. Uvedieme príklad z internetu (z internetu sú aj ďalšie príklady): Viac ako 100 000 eur z mestskej kasy pôjde aj na pre ľudí také dôležité verejné osvetlenie. V tejto vete sa predložka na viaže na slovné spojenie verejné osvetlenie, preto sa musí slovosled vo vete upraviť takto: Viac ako 100 000 eur z mestskej kasy pôjde aj na verejné osvetlenie také dôležité pre ľudí. Iný príklad: Podobný limit je nastavený aj pre za sebou idúce bezkontaktné transakcie. Predložka pre sa vo vete viaže na slovné spojenie bezkontaktné transakcie, preto sa veta musí slovosledovo upraviť takto: Podobný limit je nastavený aj pre bezkontaktné transakcie idúce za sebou.

Druhý prípad predstavujú situácie, že sa predložky spájajú zlučovacou spojkou a, pričom za nimi nasleduje podstatné meno v páde, ktorý si vyžaduje druhá z dvojice predložiek, a neberie sa do úvahy okolnosť, že prvá predložka si vyžaduje iný pád. Príklad: Čo jesť pred a po cvičení. V tejto výpovedi si predložka pred vyžaduje podstatné meno v tvare inštrumentálu – pred cvičením a predložka po si vyžaduje podstatné meno v tvare lokálu – po cvičení. Výpoveď možno náležite upraviť tak, že sa podstatné meno po každej predložke použije v náležitom páde: Čo jesť pred cvičením a po cvičení. Výpoveď však možno upraviť aj tak, že po druhej predložke sa namiesto podstatného mena použije zámeno v príslušnom páde, a tak výpoveď bude mať takúto podobu: Čo jesť pred cvičením a po ňom. Iný príklad: Tlačivá, ktoré potrebuje zamestnanec vypísať pred a po skončení zahraničnej pracovnej cesty. V tejto vete dokonca vzniká nevhodná formulácia, lebo predložka pred sa neviaže na skončenie zahraničnej pracovnej cesty, ale sa týka situácie pred jej začiatkom. Preto veta bude mať takúto náležitú podobu: Tlačivá, ktoré potrebuje zamestnanec vypísať pred zahraničnou pracovnou cestou a po skončení zahraničnej pracovnej cesty. Namiesto rozvitého slovného spojenia môžeme aj tu použiť zámeno v príslušnom páde, takže veta bude mať takúto podobu: Tlačivá, ktoré potrebuje zamestnanec vypísať pred zahraničnou pracovnou cestou a po jej skončení.

Na internetových stránkach sme našli aj výpoveď s tromi predložkami, pričom každá z nich si vyžaduje iný pád podstatného mena a týka sa aj inej situácie. Ide o túto výpoveď: fotografie vytvorené pred, počas a po skončení pretekov. Náležitá podoba výpovede je: fotografie vytvorené pred pretekmi, počas pretekov a po skončení pretekov. Aj v tejto výpovedi možno použiť zámeno a výpoveď bude mať takúto podobu: fotografie vytvorené pred pretekmi, počas pretekov a po ich skončení.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.