Pôvod a fungovanie niektorých slov súvisiacich s voľbami a politickým systémom

História, kultúra, spoločenské pohyby a aktuálne diania v danom jazykovom spoločenstve sa prejavujú v jazykovom obraze nášho sveta. Prostredníctvom významov slov, slovných spojení a ich používania sa v jazyku fixujú rôzne udalosti, reálie a postoje ľudí k nim. Názorným príkladom sú udalosti v r. 1989, ktoré si pripomíname 17. novembra – ich pomenovanie sa na Slovensku ustálilo v podobe nežná revolúcia, v Čechách sametová revoluce, pričom v obidvoch prípadoch je rozkolísané písanie s malým alebo veľkým začiatočným písmenom.
Skutočnosti väčšieho významu či rozsahu, akými sú napríklad voľby, sa v minulosti stvárňovali aj v literárnych dielach. Pamätáme si humoresku Jána Kalinčiaka Reštavrácia, hoci toto slovo sa už v súčasnosti v kontexte volieb nepoužíva. No napríklad slovo kortešačky, ktoré sa v súčasných slovníkoch opisuje ako hovorové alebo zastarané, sa v súvislosti s voľbami objavuje pomerne pravidelne aj v súčasnosti, a to i v kontextoch, ktoré by sme mohli označiť ako stretnutie starého s novým; porov. v jednom slovenskom denníku názov článku z januára 2016: Predvolebné kortešačky a prieskumy preferencií. Autor Stručného etymologického slovníka slovenčiny (Bratislava, 2015) Ľubor Králik zachytáva sloveso kortešovať vo význame agitovať pred voľbami, získavať voličov ako slovo odvodené od podstatného mena korteš, doloženého v slovenčine od 19. storočia. Do nášho jazyka bolo prevzaté z maďarčiny, ale ide o pôvodne španielske slovo cortes, ktorým sa v stredoveku označovali dvorní radcovia (v množnom čísle, staršie cortedvor) a neskôr zhromaždenie zástupcov ľudu, teda parlament.
Slovo parlament je v súčasnom (a nielen slovenskom) jazyku pomerne frekventované. V korpuse klasických textov Slovenského národného korpusu (https://korpus.sk/res.html) v rozsahu 1,4 miliardy slovných a neslovných jednotiek sa nachádza 227 662-krát, v internetových textoch spracovaných vo webovom korpuse (https://korpus.sk/web.html) v rozsahu vyše štyroch miliárd jednotiek je to 419 746-krát. História slova parlament je podľa citovaného etymologického slovníka zaujímavá a pestrá. Pôvodne francúzska podoba parlement pochádza z francúzskeho slova parler (hovoriť), ktoré má korene v neskorolatinskom výraze parabolāre (zrejme hovoriť v podobenstvách). Vo francúzštine išlo o významovú líniu rozhovorrozhovor na určitú témuzhromaždenie, kde sa rozpráva a rozhoduje o dôležitých veciach. Takto bolo slovo prevzaté aj do angličtiny v podobe parliament. Slovenské parlament so stredovým -la- je podľa stredovekej latinskej podoby parlamentum, resp. podľa nemeckého Parlament.
Zasadací poriadok francúzskeho parlamentu z prvej tretiny 19. storočia ovplyvnil aj existenciu pomenovaní pravica (francúzske la droitepravá strana), t. j. predstavitelia konzervatívnych strán, ktorí sedeli vpravo od predsedajúceho, a ľavica (francúzske la gaucheľavá strana), t. j. predstavitelia pokrokových strán, ktorí sedeli vľavo od predsedajúceho. V súčasnosti sa politické spektrum na Slovensku člení skôr na koalíciu (v etymologickom slovníku zachytené zo stredovekého latinského výrazu coalitiospojenie) a opozíciu (z latinského oppositiōprotikladné, nesúhlasné postavenie, stanovisko).

PhDr. Mária Šimková, PhD.

Komentáre