Poznáme laureátov ocenenia osobností slovenskej vedy za rok 2022

Ocenenie si prevzalo päť výnimočných slovenských osobností pôsobiacich v oblasti matematiky, techniky, chémie, strojárskych technológií, informatiky a umelej inteligencie.

Zľava Vladimír Cviklovič, Michal Májek, Mária Bieliková, manželka Martina Škovieru a Marek Vrabeľ, foto Marián Zelenák, CVTI SR

Už 26. ročník podujatia Vedec roka SR 2022 sa uskutočnil 16. mája 2023 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Jeho cieľom je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV)Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Hodnotiaca komisia, ktorú tvorili zástupcovia vyhlasovateľov podujatia, vyberala laureátov spomedzi 62 nominovaných vedeckých osobností. Ocenenia za významné dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku sa odovzdávali v piatich kategóriách.

Centrum vedecko-technických informácií SR dlhodobo nielen propaguje a popularizuje vedu, techniku, výskum a inovácie odbornej i laickej verejnosti, ale výraznou mierou sa podieľa aj na presadzovaní princípov otvorenej vedy a otvoreného prístupu k vede. Svojimi aktivitami tak neustále zlepšuje vnímanie vedy a techniky a ich významu v rámci celej spoločnosti. Aj toto podujatie prispieva k podpore našich vedkýň a vedcov a oceneniu ich práce a dosiahnutých výsledkov, uviedol generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič.

Aj v tomto roku mala hodnotiaca komisia náročnú úlohu. Dostali sme množstvo nominácií a je pre mňa veľkým potešením, že aj na základe toho môžem konštatovať, že máme na Slovensku zanietené vedkyne a vedcov, ktorí dosahujú vo svojich odboroch významné výsledky, povedal predseda hodnotiacej komisie Peter Samuely.

V jednotlivých kategóriách získali ocenenie za rok 2022 tieto osobnosti:

  • Kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce: Ing. Mária Bieliková, PhD., Kempelenov inštitút inteligentných technológií. Ocenenie získala za jedinečný prínos k rozvoju a zviditeľneniu slovenskej vedy na medzinárodnej úrovni v oblasti umelej inteligencie, zapájanie sa do vedeckých projektov Horizontu Európa a založenie Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií s medzinárodným presahom.
  • Kategória Inovátor roka/Inovátorka roka: Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Ocenenie získal za významný prínos v riadiacich a navigačných algoritmoch pre oblasť autonómnej mobilnej robotiky pretavený do dvoch funkčných prototypov autonómnych mobilných robotov.
  • Kategória Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka: Michal Májek, Dr. rer. nat., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za významné medzinárodné uznanie a potenciálny prínos výskumu v oblasti chemickej katalýzy s piezoelektrickými materiálmi.
  • Kategória Vedec roka/Vedkyňa roka: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za použitie inovatívnych matematických metód a publikovanie prelomových výsledkov o niekoľkých dôležitých a dlhodobo otvorených hypotézach týkajúcich sa cyklov a pokrytí v teórii grafov.
  • Kategória Technológ roka/Technologička roka: Ing. Marek Vrabeľ, PhD., Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach. Ocenenie získal za zabezpečenie komplexnej technologickej prípravy výroby a samotnej výroby jedinečných dielcov pre letecký, vesmírny a jadrový priemysel.

Podujatie sa uskutočnilo za účasti zástupcov vyhlasovateľov ocenenia, zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, členov hodnotiacej komisie, rektorov a prorektorov viacerých slovenských univerzít, zástupcov organizácií podporujúcich vedu a výskum, partnerov a mediálnych partnerov podujatia.

Verím, že aj v budúcnosti budeme pre odbornú verejnosť rovnocenným partnerom, ktorý neustále reflektuje na aktuálne riešené potreby našej spoločnosti. Nielen v súvislosti s ďalším ročníkom tohto podujatia sa budeme zaoberať otázkou rodovej rovnosti a jej riešenia v spoločenskej praxi či potrebou riešenia otázky etického správania sa vo vede a výskume, doplnil generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2022 nájdete na webovej stránke vedanadosah.sk v sekcii Vedec roka SR.

Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Interway, hlavným partnerom podujatia je spoločnosť SPP, partnermi podujatia sú spoločnosť Datalan a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Mediálnymi partnermi podujatia sú Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a relácia VAT – Veda a technika, magazín Nextech, Rádio Devín a Rádio Regina Západ.

CVTI SR