Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2022/2023

Deväťnásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal svojich laureátov za akademický rok 2022/2023. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu. Cenu si prevzali laureáti v 13 kategóriach v Pálfyho paláci v Bratislave.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 96 nominácií v 13 kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI – Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia), čo je partnerská organizácia Junior Chamber International, jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200-tisíc členov v 115 krajinách sveta. JCI – Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

Laureáti Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2022/2023

Absolútnou víťazkou, teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska sa stala Ing. Miroslava Mališová, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) STU v Bratislave, ktorá sa už od svojho bakalárskeho štúdia venuje výskumu pokročilých motorových palív. Jej hlavným cieľom je vývoj bionafty ako alternatívneho paliva k motorovej nafte, pripravenej ekologickým spôsobom z nepotravinárskych zdrojov. Už počas inžinierskeho štúdia napísala dve vedecké publikácie a získala dve prvé a jedno tretie miesto na medzinárodných študentských vedeckých konferenciách. Reprezentovala Slovensko ako delegát na fóre pre mladých budúcich lídrov organizovanom Svetovou petrolejárskou radou. Počas doktorandúry získala významné ocenenia, akým je Cena sv. Gorazda udeľovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj Pochvalné uznanie dekana. Stala sa držiteľkou štyroch rôznych štipendií a riešiteľkou troch vedeckých projektov. Absolvovala vedeckú stáž na Katedre fyzikálnej chémie Technickej univerzity vo Viedni, kde sa venovala tematike katalytického spracovania CO2 ako skleníkového plynu na hodnotné suroviny. Svoju fakultu, oddelenie a svoj výskum reprezentovala celkovo s 23 príspevkami na zahraničných a domácich konferenciách a je hlavnou autorkou šiestich vedeckých publikácií s celkovým citačným ohlasom 34. Počas štúdia sa tiež stala tútorom pre zahraničných študentov programu Erasmus a konzultantom dvoch diplomových a jednej bakalárskej práce. Stala sa členkou Young Scientist Committee, ktorá je spoluorganizátorom prestížneho celosvetového kongresu o katalýze, kde je spolu s výskumníkmi z univerzít z celého sveta, akými sú Yale či Princeton. Svoj voľný čas venuje propagácii štúdia vedy a techniky, či už na sociálnych sieťach, alebo šírením dobrého mena fakulty na svojej domovskej základnej škole. Svoj doktorský titul získala v máji 2023 a odvtedy sa naplno venuje výskumu a pedagogike ako odborný asistent na FCHPT STU. Jej cieľom je venovať sa vede aj naďalej a dosiahnuť aj nedosiahnuteľné.

Ďalšie špeciálne ceny

Cenu UNIQA za udržateľnosť získala Ing. Miroslava Mališová, PhD., Cenu Rádia Slovensko Mgr. Katarína Sujová, Cenu BMW Slovenská republika za umenie si prevzal Mgr. art. Dennis Kozerawski a Cenu JCI – Slovensko za významný prínos pre spoločnost získala Mgr. Aneta Ševčíková.

Ocenení v 13 kategóriách
Elektrotechnika, priemyselné technológie – Mgr. Fridrich Egyenes, PhD., z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave
Hutníctvo, strojárstvo, energetika – Ing. Katarína Pauerová z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
Kultúra a umenie – Mgr. art. Dennis Kozerawski z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Právo – Bc. Katarína Alexandra Daňková z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Lekárske vedy – Mgr. Aneta Ševčíková z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., v Bratislave
Farmácia – Mgr. Katarína Sujová z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Prírodné vedy, chémia – Ing. Miroslava Mališová, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Stavebníctvo, architektúra – Tomáš Krajčovič zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo – Ing. Alžbeta Demianová, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia – Martin Haba z Filozofickej fakulty UCM v Trnave
Informatika a matematicko-fyzikálne vedy – Mgr. Vladimír Held, PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave
Ekonómia – Cena J&T BANKY v kategórii Ekonómia – Ing. Peter Watter z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
Šport – PhDr. David Líška, PhD., z Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Všetkým laureátom srdečne gratulujeme.

Marián Meško
Foto Zuzana Havoníková
JCI – Slovensko