Pravopis predložkových názvov ulíc

V minulom čísle sme písali o názvoch ulíc so zhodným prívlastkom (Astrová ulica, Benkova ulica, Havrania ulica) a s nezhodným prívlastkom (Ulica Andreja Kmeťa, Ulica Slovenského národného povstania). V tomto príspevku sa budeme zaoberať ďalším typom pomenovaní ulíc, ktorých súčasťou nie je slovo ulica.

Takéto názvy vznikli najmä z chotárnych názvov (hospodársky využívaných polí, lesov, lúk, pasienkov ap.) a z názvov sídelných objektov (majerov, osád, častí obce). Môžu mať podobu podstatného mena v nominatíve, napr. Palisády, Vinohrádok, Františkov dvor, alebo predložkového spojenia, napr. Na bôriku, Pod Glavicou. Predložkové názvy ulíc vznikli či vznikajú zo všeobecných pomenovaní, napr. Za humnami, Pri lávke, Na barine, Za priecestím, K ihrisku, Na vŕšku, Pri starom mýte, Za rampami, Nad školou, alebo je ich základom vlastné meno, napr. Na Slavíne, Pod Kalváriou, Na Hrebienku, Pri Habánskom mlyne, Pod Šípkovým vrchom, Pri Starej hute, K Váhu. V mnohých nominatívnych, ale najmä predložkových názvoch sa vlastné meno vyvinulo zo všeobecného podstatného mena – porov. názvy ulíc Kopec, Majer, Korytá, Huta, Hámor, Tehelňa, Letisko; Na Políčko, K Lúčke, Nad Hámrom, Pod Zámkom, Na Vinohrádok, K Mravenisku, Pod Vinicou. A tak sa ponúka otázka, prečo máme rozličný pravopis naoko rovnakého typu ulíc.

Možno to vysvetliť takto: Určité objekty ako kopec, majer, hámor, vinice, pole, les, horský hrebeň boli v niektorých lokalitách jedinečné alebo dominantné, a preto sa začali používať ako identifikačný bod pri každodennej orientácii ľudí v teréne. Názov takéhoto objektu sa stal časom vlastným menom. Zásahmi človeka do vegetácie, napríklad výrubom lesov a vysádzaním iných porastov či výstavbou, sa pôvodný objekt časom zmenil (napr. z vinice na pole či lúku) alebo zanikol, pričom jeho pôvodný názov sa zachoval. A tak – hoci to znie zvláštne – názvami Kopec, Koryto, Huta, Hámor, Tehelňa, Mravenisko, Vinohrádok, Letisko, Zámok, ktoré sa stali aj názvami ulíc alebo ich súčasťou, sa v jednotlivých obciach označuje les, lúka, pole, pasienok, vinica, osada, majer či samota. Keďže v rozličných lokalitách sa často nachádzajú alebo nachádzali rovnaké terénne názvy, vo viacerých obciach majú i rovnaké názvy ulíc.

Keď potrebujeme pri predložkových názvoch použiť slovo ulica, píšeme ho s malým začiatočným písmenom, napríklad žijem na ulici Na vŕšku, bývajú na ulici Pod Kalváriou, obchod sa nachádza na ulici K ihrisku, podujatie sa uskutoční v dome kultúry na ulici Pri Starej hute a pod.

Pri navrhovaní nových názvov ulíc sa môžu utvoriť i také predložkové názvy, ktorých súčasťou je slovo ulica. Stojí na začiatku a píše sa s veľkým začiatočným písmenom (príslušná predložka sa potom píše s malým začiatočným písmenom): Ulica na vŕšku, Ulica za humnami, Ulica pod Kalváriou, Ulica k ihrisku, Ulica pri Starej hute, Ulica pri Habánskom mlyne. Treba však dodať, že takéto názvy ulíc sú zriedkavejšie.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave
Foto L. Kralovičová

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.