Pravopis rozličných tvarov čísloviek sedem, osem, sedemdesiat, osemdesiat

Pri pozornejšom sledovaní písaných jazykových prejavov si môžeme všimnúť, že niektorým používateľom jazyka robí problémy pravopis základných a radových čísloviek vo vetnej súvislosti, najmä tvarov čísloviek sedem a osem. Možno to dokumentovať na týchto dokladoch z internetu: O najkrajšie vianočné pohľadnice súťažili deti zo siedmich štátov. / Účastníci pochádzali až zo siedmych štátov Európy. – Siedmim mužom hrozí až desaťročné väzenie. /… siedmym mužom z Nitry vymerali tvrdé tresty. – Golfový klub je siedmim najstarším na svete. / Súčasný pápež je siedmym najstarším v histórii. – Hornú časť hradu Devín po ôsmich rokoch sprístupnili verejnosti. / Po ôsmych rokoch poklesu štát zlepšil výber DPH. – Na gymnáziá môžu byť prijatí aj žiaci ôsmich ročníkov. / Žiaci ôsmych ročníkov im vyrobili postery o bezpečnom správaní na internete. – V sedemdesiatich rokoch minulého storočia bola budova rekonštruovaná. / V sedemdesiatych rokoch minulého storočia museli ísť veci rýchlejšie. – Putovný projekt vzbudil záujem už v osemdesiatich mestách. – V obci sa nachádza zvonica postavená v osemdesiatich rokoch 20. storočia. / V osemdesiatych rokoch minulého storočia bola táto časť odstrelená výbušninou.

V citovaných dokladoch sa pri číslovkách sedem, osem, sedemdesiat a osemdesiat vyskytujú tvary genitívu, datívu, lokálu a inštrumentálu v dvoch pravopisných podobách, t. j. siedmich/siedmych, ôsmich/ôsmych, siedmim/siedmym, sedemdesiatich/sedemdesiatych, osemdesiatich/osemdesiatych, pričom podľa obsahu vety ide o dva rozličné druhy čísloviek, a to o základné číslovky a o radové  číslovky. Pri ich písaní však platia rozličné pravopisné pravidlá. Základné číslovky, ktoré vyjadrujú počet (spytujeme sa na ne otázkou koľko?), napr. päť, sedem, osem, päťdesiat, sedemdesiat, osemdesiat atď., majú v genitíve, datíve, lokáli a inštrumentáli mäkké i, teda piatich, piatim, o piatich, piatimi, siedmich, siedmim, o siedmich, siedmimi, ôsmich, ôsmim, o ôsmich, ôsmimi, päťdesiatich, päťdesiatim, sedemdesiatich, sedemdesiatim, osemdesiatich, osemdesiatim atď. Radové číslovky, ktoré vyjadrujú poradie (spytujeme sa na ne otázkou koľký v poradí?), skloňujú sa ako prídavné mená vzoru pekný (okrem tretí a tisíci) a majú okrem nominatívu množného čísla tvary s tvrdým y: skončil piaty, siedmy, ôsmy, bez piatych, siedmych, ôsmych ročníkov, poskytnúť piatym, siedmym, ôsmym ročníkom, o piatych, o siedmych, o ôsmych ročníkoch, s piatymi, siedmymi, ôsmymi ročníkmi. Pri písaní textu s citovanými číslovkami si musíme vždy uvedomiť, či číslovka má vyjadrovať  množstvo, vtedy ide o základnú číslovku, ktorú napíšeme s mäkkým i, alebo poradie, vtedy ide o radovú číslovku, ktorú napíšeme s tvrdým y okrem tvaru nominatívu množného čísla siedmi a ôsmi (napr. skončili siedmi, t. j. na siedmom mieste).

V dokladoch citovaných na začiatku má byť v spojeniach zo siedmich štátov, siedmim mužom (hrozí, resp. z Nitry), po ôsmich rokoch, v osemdesiatich mestách číslovka napísaná s mäkkým i,  lebo tu ide o základnú číslovku vyjadrujúcu počet, v spojeniach je siedmym najstarším, žiaci ôsmych ročníkov, v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, v osemdesiatych rokoch 20. storočia, resp. minulého storočia číslovka má byť napísaná s tvrdým y, lebo tu ide o radovú číslovku vyjadrujúcu poradie. 

PaedDr. Matej Považaj, CSc.