Rozdiel v používaní zámena kedy a spojky keď

Foto Pixabay

V tejto jazykovej poznámke sa budeme zaoberať rozdielom medzi významom a funkciou zámena kedy a spojky keď. Nielen ústne, ale aj písomné jazykové prejavy totiž svedčia o tom, že v používaní zámena kedy a spojky keď nie je jasno, a tak sa často zamieňajú. Pomôžu nám pri tom vety vybrané z internetových textov: Nečakane prišiel deň, kedy nastal zlom v dcérinom živote. – Do projektu sme sa pustili až vtedy, kedy sme si boli istí, že budeme úspešní. – S plávaním pokračujte aj na jeseň, kedy teplota vody aj vzduchu postupne klesá. – V mesiaci, kedy sa stanete poistencom našej poisťovne, vám poskytneme ďalšie informácie. – K reálnejšiemu pohľadu na súčasnú pandémiu môže prispieť aj pohľad do minulosti, kedy ľudstvo čelilo podobným krízam. – Pokles prirodzeného prírastku obyvateľstva pokračoval intenzívne až do roku 2001, kedy dosiahol historicky najnižšie hodnoty. – Zmeny vo vývoji a v štruktúre osídlenia prinieslo nasledujúce 10. storočie, kedy dochádza k rozpadu Veľkej Moravy.

Ako vidieť, sú to rôznorodé texty, niektoré majú hovorový, iné publicistický a viaceré odborný charakter. Je možné, že nejeden čitateľ časopisu Quark si položí otázku, čo je na daných vetách nesprávne. Odpovieme: je to použitie zámena kedy. Vysvetlíme si, prečo je to tak.

Opytovacie zámeno kedy stojí na začiatku viet, ktoré vyjadrujú otázku zameranú na časový úsek alebo časový bod, napr. Kedy sa stretneme? – Kedy má mama narodeniny? – Kedy sa to už konečne naučíš? Nám však ide o prípady, keď zámeno kedy uvádza vedľajšiu vetu predmetovú s časovým významom, napr. Nevie, kedy príde na rad. – Zistite, kedy príde vlak. – Čakala som, kedy sa dcéra pripojí na skype. Vedľajšia veta v týchto súvetiach vyjadruje predmet hlavnej vety a môžeme sa na ňu opýtať zámenom čo: Čo nevie? (Kedy príde na rad.) – Čo majú zistiť? (Kedy príde vlak.) – Čo som čakala? (Kedy sa dcéra pripojí na skype.)

Keď sa vrátime k vetám, ktoré sme citovali na začiatku, zistíme, že majú iný charakter. Vedľajšia veta v týchto súvetiach nie je predmetová, ale prívlastková a vyjadruje časovú okolnosť. Takáto veta sa uvádza časovou spojkou keď: Nečakane prišiel deň, keď nastal zlom v dcérinom živote. – Do projektu sme sa pustili až vtedy, keď sme si boli istí, že budeme úspešní. – S plávaním pokračujte aj na jeseň, keď teplota vody aj vzduchu postupne klesá. – V mesiaci, keď sa stanete poistencom našej poisťovne, vám poskytneme ďalšie informácie. – K reálnejšiemu pohľadu na súčasnú pandémiu môže prispieť aj pohľad do minulosti, keď ľudstvo čelilo podobným krízam. – Pokles prirodzeného prírastku obyvateľstva pokračoval intenzívne až do roku 2001, keď dosiahol historicky najnižšie hodnoty. – Zmeny vo vývoji a v štruktúre osídlenia prinieslo nasledujúce 10. storočie, keď dochádza k rozpadu Veľkej Moravy. Na vedľajšiu vetu sa tu nemôžeme opýtať zámenom čo, ale keďže hlavná veta býva zvyčajne (nie však vždy) určená časovým údajom (v uvedených vetách slovom deň, príslovkou času vtedy, spojeniami s časovým určením na jeseň, v mesiaci, do minulosti, do roku 2001), v súvetiach tohto typu sa na vedľajšiu vetu môžeme opýtať zámenom kedy alebo iným časovým výrazom, napr. Kedy sme sa pustili do projektu? (Keď sme si boli istí, že budeme úspešní.) – Aký deň prišiel nečakane? (Keď nastal zlom v dcérinom živote). – V ktorom mesiaci vám poskytneme ďalšie informácie? (Keď sa stanete poistencom našej poisťovne.)

Na záver uvedieme vety, ktoré nám pomôžu pochopiť významový rozdiel medzi zámenom kedy a spojkou keď: Zavolaj mi, kedy sa vrátiš. (t. j. v akom čase sa vrátiš) – Zavolaj mi, keď sa vrátiš. (t. j. po návrate).

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.