Skloňovanie názvu vtáka papagáj a tvorenie a skloňovanie príslušného prídavného mena

Názvom papagáj sa pomenúva pestro sfarbený vták s prenikavým hlasom. Toto slovo sa k nám dostalo z nemčiny, z nemeckého Papagei, ale pôvod má v arabčine (porov. Stručný etymologický slovník Ľ. Králika z r. 2015). V spisovnej slovenčine sa slovo papagáj ako pomenovanie vtáka zaraďuje k podstatným menám mužského rodu, pričom v jednotnom čísle sa skloňuje podľa životného vzoru chlap a v množnom čísle so zreteľom na zakončenie na mäkkú spoluhlásku j sa skloňuje podľa vzoru stroj, tak ako iné názvy živočíchov mužského rodu zakončené na mäkkú spoluhlásku. Z toho vyplýva, že podstatné meno papagáj má v jednotlivých pádoch tieto tvary: v jednotnom čísle v genitíve a akuzatíve tvar papagája, v datíve a lokáli tvar papagájovi a v inštrumentáli tvar (s) papagájom, v množnom čísle v nominatíve a akuzatíve má tvar papagáje (dva papagáje, porov. dva jelene, dva medvede), v genitíve papagájov (chov papagájov), v datíve tvar papagájom, v lokáli tvar (o) papagájoch a v inštrumentáli tvar papagájmi. Slovom papagáj sa niekedy prenesene s príznakom pejoratívnosti označuje človek, ktorý netvorivo opakuje cudzie myšlienky. V takom prípade má v nominatíve množného čísla tvar podľa vzoru chlap, teda papagáji, napr. Prinášajú úplne iný pohľad na trhovú ekonomiku ako kompromitovaní papagáji. Nie je však správne, ak sa tvar papagáji používa na pomenovanie vtákov, ako je to v príkladoch, ktoré sme si poznačili z internetu: Hračky z obchodu väčšinou papagáji hneď dohryzú a zničia (správne papagáje). – Po dedine behá niekoľko žalostne vyzerajúcich vtákov: sú to zdomácnení papagáji arara (správne zdomácnené papagáje).

Prídavné mená utvorené od názvov zvierat sú živočíšne prídavné mená. Tieto prídavné mená sa v mužskom rode tvoria príponou , v ženskom rode príponou -ia, v strednom rode príponou -ie, napr. páv – páví – pávia – pávie, líška – líščí – líščia – líščie, medveď – medvedí – medvedia – medvedie, zajac – zajačí – zajačia – zajačie. Živočíšne prídavné mená sa skloňujú podľa vzorov páví, pávia, pávie, pričom pádové prípony sa neskracujú (porov. páví chvost, pávieho chvosta, pávia voliéra, páviu voliéru, pávie pero, pávím perom), to znamená, že sa pri ich tvorení a skloňovaní neuplatňuje pravidlo o rytmickom krátení, podľa ktorého spravidla za sebou nenasledujú dve dlhé slabiky. Od názvu papagáj má prídavné meno v mužskom rode podobu papagájí. Pri jeho skloňovaní, pri tvorení tvarov ženského a stredného rodu a pri ich skloňovaní sa však nemôžu dôsledne uplatňovať pádové prípony podľa vzoru páví, keď by sa v pádovej prípone mali uplatniť dvojhlásky –ia, -ie, -iu, lebo po spoluhláske j nemôžu v slovenčine nasledovať dvojhlásky. Ak by takáto situácia mala nastať, namiesto dvojhlások -ia, -ie, -iu nastupujú krátke samohlásky -a, -e, -u, teda správne sú tvary papagájeho, papagájemu, papagája, papagáju, papagáje (porov. uliciam – o uliciach, ale tujam – o tujach). Správne teda je papagájeho chvosta, papagájemu chvostu, papagája klietka, papagáju klietku, papagáje pierko, papagáje perie (nie papagájieho chvosta, papagájiemu chvostu, papagájia klietka, papagájiu klietku, papagájie pierko, papagájie perie).

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

 

Komentáre