Skloňovanie a používanie podstatných mien typu medaila

V slovenčine máme dosť podstatných mien ženského rodu zakončených na slabiku -la, v ktorých pred koncovou samohláskou a je tvrdá spoluhláska l, napr. centrála, floskula, formula, granula, kapela, kapitola, kokila, konzola, krhla, kupola, magistrála, makrela, medaila, metropola, modla, molekula, novela, perla, píla, rola, parcela, škála, škridla, štóla, tabla, tehla, truhla atď. Uvedené slová sa v spisovnej slovenčine skloňujú podľa vzoru žena, z čoho vyplýva, že v jednotnom čísle majú v genitíve pádovú príponu -y, napr. z centrály, bez kapitoly, v datíve a lokáli príponu -e, napr. k novej centrále, o novej centrále, v akuzatíve príponu -u, napr. postavili novú centrálu, v inštrumentáli príponu -ou, pred centrálou, v množnom čísle v nominatíve a akuzatíve majú príponu -y, napr. dve centrály, rozličné floskuly, štyri kapitoly, tri medaily, hlavné roly, v datíve príponu -ám, resp. po predchádzajúcej dlhej slabike príponu -am, napr. cesta k parcelám, ponúknuť odborovým centrálam, v lokáli príponu -ách, ale po predchádzajúcej dlhej slabike príponu -ach, napr. pri dvoch parcelách, o nových centrálach, v inštrumentáli príponu -ami, centrálami. Genitív pri týchto podstatných menách sa tvorí rozličným spôsobom, sú to tvary s predĺžením poslednej slabiky základu, napr. floskula – floskúl, kokila – kokíl, idyla – idýl, parcela – parciel, ak už nie je dlhá, napr. centrála – centrál, škála – škál, píla – píl, štóla – štól, alebo tvary s vkladnou dvojhláskou ie, napr. škridla – škridiel, tabla – tabiel, ale aj s vkladnou samohláskou á, napr. perla  – perál (popri periel), tehla – tehál (popri tehiel), niekedy aj s nepredĺžením poslednej slabiky základu v niektorých slovách cudzieho pôvodu, napr. makrela – makrel, kontrola – kontrol, resp. aj s pádovou príponou , napr. medaila – medailí, rola – rolí (popri rol).

V jazykovej praxi sa pri používaní niektorých z citovaných slov stretáme s tvarmi, ktoré nezodpovedajú platnej kodifikácii príslušných tvarov v spisovnej slovenčine, ako je to vidieť aj z príkladov, ktoré sme si poznačili z internetových stránok. Ide o tvary genitívu jednotného čísla, napr. Udelenie medaile za mierovú službu v operácii UNFICYP… (správne udelenie medaily) – Pršalo ako z krhle. (správne z krhly) – … plánované nočné preteky formule F 1. (správne preteky formuly), a nominatívu a akuzatívu množného čísla, napr. Kulinárske medaile z Chorvátska zamierili do Bratislavy. (správne kulinárske medaily) – Dve medaile pre Slovensko. (správne dve medaily) –  Žili v tieni bratov Hochschornerovcov, ktorí získavali medaile ako na bežiacom páse. (správne získavali medaily) – S každou novou vlnou prisťahovalectva sa preberali a preberajú nové slová a floskule. (správne nové slová a floskuly) – … ponúkame granule pre psy. (správne granuly pre psy) – Herné  konzole a príslušenstvo. (správne herné konzoly) – … krhle na polievanie. (správne krhly na polievanie) – Títo herci dnes hrajú hlavné role(správne hlavné roly) – V našej ponuke nájdete strešné krytiny a škridle. (správne škridly) – Predám tehle, 400 kusov. (správne predám tehly).

Pri tvorbe rozličných jazykových prejavov by si ich autori mali uvedomiť, že podstatné  mená ženského rodu zakončené na slabiku -la, majú v genitíve jednotného čísla a v nominatíve a akuzatíve množného čísla pádovú príponu -y (nie -e). 

PaedDr. Matej Považaj, CSc. 

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.