Skloňovanie slov so zakončením na -us

Medzi slovami cudzieho pôvodu si v našom jazyku našli miesto početné slová zakončené na -us. Ich domovom sú latinčina a gréčtina. Stretáme sa s nimi v rozličných komunikačných sférach, mnohé sa používajú ako termíny v rozmanitých oblastiach. Stačí spomenúť slovo rádius, ktorým sa v geometrii označuje polomer a v prenesenom význame rozsah, dosah pôsobnosti, slovo hymnus – v starovekom Grécku sa ním pomenúval chválospev na oslavu božstva, v cirkevnom prostredí sa takto volá oslavná alebo prosebná duchovná pieseň, v hudbe oslavná skladba a v literatúre oslavná báseň; ďalej termín tonus, ktorý v biológii a fyziológii znamená stav napätia svalov, alebo tezaurus – názov veľkého slovníka, ktorý zachytáva celú slovnú zásobu jazyka všetkých čias.
Slová na -us z hľadiska skloňovania nepredstavujú jednoliatu skupinu: môžeme ich rozdeliť na tri typy. Do prvého patria slová, ktorých koncové -us pri skloňovaní odpadáva tak, ako sa to deje vo východiskovom jazyku. Sem zaraďujeme slovo cenzus, ktoré sa frekventovane používalo v súvise s tohtoročným sčítaním ľudí, domov a bytov. Skloňujeme ho takto: cenzus – (z) cenzu, (k) cenzu, (uskutočniť) cenzus, (o) cenze, (s) cenzom. Koncové -us vypadáva aj v množnom čísle: cenzy – (z) cenzov, (k) cenzom, (uskutočniť) cenzy, (o) cenzoch, (s) cenzami. Rovnako sa skloňujú spomínané slová rádius, hymnus a tezaurus (toto slovo má v genitíve jednotného čísla dvojtvar tezaura/tezauru), ďalej skarabeus, dinosaurus, rítus, mýtus, konsenzus, tetanus, rytmus, cyklus, úzus, klérus, exitus, abortus, eukalyptus či výraz z gréckej mytológie kentaurus, ktorým sa nazývala obluda s hornou polovicou tela ako človek a dolnou ako kôň.
Patria sem aj termíny z meteorológie pomenúvajúce rôzne typy oblakov: kumulus, cirokumulus, kumulonimbus, altokumulus, altostratus, nimbostratus.
Druhú skupinu predstavujú slová, ktoré natoľko zdomácneli, že koncové -us sa pri ich skloňovaní zachováva. Aj táto skupina je početná, zahŕňa napríklad slová cirkus, turnus, humus, luxus, citrus, rébus, glóbus, bonus, korpus, kaktus, fikus, papyrus, tonus, fókus, fiškus, status, chórus i v posledných mesiacoch toľko skloňované slovo vírus.
Vypúšťanie alebo zachovávanie zakončenia -us pri skloňovaní závisí od miery zdomácnenia. Proces adaptácie je pozvoľný, istý čas sa používajú oba spôsoby skloňovania a s nimi súvisiace tvary. Napr. pri slove týfus sa v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1971 i v Príručke slovenského pravopisu z r. 1976 uvádzalo variantné skloňovanie týfusu/týfu, no súčasné príručky už uvádzajú iba genitívnu príponu -u, čiže týfusu (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2013, a Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).
Variantné – tvarovo odlišné formy sú výsledkom dvojakého skloňovania, čo je tretí typ. V súčasnosti sa vyskytujú pri slove asparágus, ktorého genitívne tvary sú asparágusu aj asparágu, a slove modus s významom spôsob existencie, fungovania niečoho. Známy latinský citátový výraz modus vivendi, t. j. spôsob života, spolunažívania, sa častejšie skloňuje tak ako v latinčine, čiže s vypúšťaním -us, napr. je jednou z tých poetiek, pre ktorú je písanie bytím – modom vivendi. Spomenieme aj to, že kým slovo cyprus pomenúvajúce ihličnatý strom sa skloňuje so zachovávaním -us, pri skloňovaní názvu ostrova a štátu Cyprus sa -us vypúšťa, porov. vôňa cyprusu – na pobreží Cypru. Koncové -us vypadáva vo všetkých slovách zakončených na -izmus, napr. anglicizmus – anglicizmu, realizmus – realizmu, romantizmus – romantizmu.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.