Tvorenie, hodnotenie a používanie názvu zdobítko a jeho ekvivalenty

V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť so slovom zdobítko v slovných spojeniach ako zdobítko na torty, zdobítko na koláče, zdobítko na krém, zdobítko hotových pokrmov, zdobítko kávy, kovové zdobítko, cukrárske zdobítko. V slove zdobítko môžeme ako odvodzovací základ vyčleniť nedokonavé sloveso zdobiť a príponu -tko. Toto slovo však nepatrí do slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, lebo v spisovnej slovenčine sa názvy vecí a nástrojov príponou -tko netvoria, o čom sa môžeme presvedčiť v odbornej jazykovednej literatúre. Príponu -tko ako nástrojovú príponu neuvádzajú ani staršie, ani novšie jazykovedné práce, ktoré sa venujú tvoreniu slov v slovenčine. Názov zdobítko je iba mechanicky prevzaté z češtiny a niektorí používatelia slovenčiny za ním siahajú a používajú ho najmä pod vplyvom českých reklamných a propagačných textov podobne, ako používajú mnohé iné názvy vecí a nástrojov utvorené touto príponou. V slovenskej jazykovednej tradícii sa slová utvorené príponou -tko tradične odmietali a hodnotili ako nespisovné.

V spisovnej slovenčine sa názvy vecí a nástrojov zvyčajne tvoria príponami -dlo, -č,  -áč, -ník, -ák, -iak, -ka, -čka. Veľmi produktívna je prípona , pričom v odvodzovacom základe sú v prevažnej miere nedokonavé predponové slovesá. Tomuto konštatovaniu zodpovedá názov ozdobovač, ktorý je utvorený príponou od nedokonavého slovesa ozdobovať podobne, ako sú utvorené slová odhlučňovač od slovesa odhlučňovať, rozprašovač od slovesa rozprašovať, vykrajovač od slovesa vykrajovať atď. Na internetových stránkach sme našli viacero dokladov na názov ozdobovač napr. v týchto spojeniach: ozdobovač na torty, ale aj tortový ozdobovač, ozdobovač na šľahačku, ozdobovač na cappuccino, cukrársky ozdobovač, hviezdicový ozdobovač, ozdobovač na nechty. Popri názve ozdobovač sme našli aj doklady na podobu zdobič (zdobič na polevy, zdobič na torty, elektrický zdobič koláčov), ktorá je utvorená príponou od nedokonavého bezpredponového slovesa zdobiť. Z hľadiska tvorenia slov je názov zdobič takisto korektný. Korektné sú aj názvy utvorené príponou -čka, a to ozdobovačka a zdobička, s ktorými sme sa takisto stretli na internetových stránkach v slovných spojeniach magnetická ozdobovačka, plastová ozdobovačka, ozdobovačka zákuskov, ozdobovačka cukrárskych výrobkov, resp. zdobička na torty, zdobička na zákusky, zdobička na zdobenie perníkov a koláčikov, kovová zdobička, elektrická zdobička, piestová zdobička, cukrárska zdobička. Dokonca sme našli názvy utvorené príponou -dlo, ozdobovadlo, zdobidlo. Tieto názvy sa však vyskytujú veľmi zriedkavo.

Ako je vidieť, v spisovnej slovenčine máme viacej možností na utvorenie slovotvorne korektných názvov na pomenovanie nástroja na ozdobovanie, ako sú ozdobovač, ozdobovačka, ozdobovadlo, zdobič, zdobička, zdobidlo, preto nie je potrebné siahať za názvom zdobítko, ktorý je v slovenčine slovotvorne nekorektný. Z uvedených korektných názvov pokladáme za vhodné uprednostňovať podobu ozdobovač utvorenú z predponového nedokonavého slovesa ozdobovať.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.