Tvorenie podstatných mien príponou -osť

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s podstatnými menami utvorenými príponou -osť, pred ktorými je skupina spoluhlások -čn-, ktorých odvodzovacím základom je prídavné meno, napr. cykličnosť, dynamičnosť, ekonomičnosť, energičnosť, plastičnosť, praktičnosť, statičnosť, symetričnosť. Niektoré z nich sa používajú častejšie, niektoré zriedkavejšie. Na ilustráciu uvedieme príklady vo vetnej súvislosti z rozličných internetových stránok: Takáto cykličnosť je jedným z následkov nevyrovnanej nervovej činnosti. – Cykličnosť slnečnej aktivity a pozorovateľnosť slnečných škvŕn. – V osobnostnej výbave by nemali chýbať iniciatíva a dynamičnosť. – Takýmto podrobným vykresľovaním zákonite trpí dynamičnosť deja. – Prednosťou metódy je vysoká produktívnosť, ekonomičnosť a variabilnosť pri voľbe materiálových kombinácií. – Výhodou skúšania ultrazvukom je jej ekonomičnosť. – Do vienka dostali energičnosť, cieľavedomosť a samostatnosť. – To sa môže prejavovať v súbore vlastností, akými sú iniciatíva, rozhodnosť, energičnosť a nezávislosť. – Farebnosť, technika i materiál (vlna) dodávajú výšivke plastičnosť a výraznosť. – Povrchovú plastičnosť zvyšujú potoky a bystriny tečúce na dne zobrazených údolí. – Vždy aktuálna dámska móda s dôrazom na pohodlie a praktičnosť. – Dôraz sa kladie na priehľadnosť a praktičnosť. – Kinetická architektúra sa usiluje prekonať tradičnú statičnosť architektúry a rozvinúť dynamické prvky. – Charakteristickým znakom situačnej metódy je jej statičnosť. – Napriek všetkému sa však oceňuje dokonalá symetričnosť stavby a jej útly profil. – Predovšetkým sa uvoľnila prísna symetričnosť a zmnožil sa ornament.

Odvodzovacím základom podstatných mien utvorených príponou -osť sú prídavné mená mužského rodu po vynechaní pádovej prípony nominatívu jednotného čísla, ako to vidíme na príkladoch hlučný – hlučnosť, náročný – náročnosť, skutočný – skutočnosť, úskočný – úskočnosť. Na začiatku citované podstatné mená na -osť teda predpokladajú prídavné mená cykličný, dynamičný, ekonomičný, energičný, plastičný, praktičný, statičný, symetričný, ibaže slovenčina takéto prídavné mená nepozná, preto nemôžu byť odvodzovacím základom podstatných mien utvorených príponou -osť. Namiesto nich máme v slovenčine prídavné mená zakončené na príponu -cký, teda cyklický, dynamický, ekonomický, energický, plastický, praktický, statický, symetrický, ktorých odvodzovacím základom sú slová cudzieho pôvodu (porov. cyklus, dynamika, ekonomika, energia, plasticita, prax, statika, symetria). Z toho vyplýva, že podstatné mená cykličnosť, dynamičnosť, ekonomičnosť, energičnosť, plastičnosť, praktičnosť, statičnosť, symetričnosť, ale aj ďalšie podstatné mená zakončené na -čnosť, ktoré sme tu necitovali, ale ktorých odvodzovacím základom sú prídavné mená zakončené na -cký, sa nepokladajú v spisovnej slovenčine za správne. V spisovnej slovenčine sú správne iba podoby podstatných mien cyklickosť, dynamickosť, ekonomickosť, energickosť, plastickosť, praktickosť, statickosť, symetrickosť a pod.

PaedDr. Matej Považaj, CSc. 

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre