Udržateľnosť vo vesmíre

Vesmírne cesty, svedectvo ľudskej zvedavosti a vynaliezavosti, v posledných desaťročiach významne pokročili a posunuli vpred aj naše chápanie vesmíru. Tento pokrok však neprišiel bez dôsledkov, najmä akumulácie vesmírneho odpadu na obežných dráhach Zeme.

Vizualizácia vesmírneho odpadu na obežnej dráhe Zeme, screenshot YouTube/European Space Agency, ESA

Orbitálny odpad pozostávajúci z nefunkčných satelitov, vyčerpaných raketových stupňov a fragmentov z kolízií satelitov predstavuje významnú hrozbu pre funkčné satelity, kozmické lety a budúce misie. Rastúca hustota vesmírneho odpadu zvyšuje potrebu efektívneho riadenia a dokonca aj recyklačných stratégií, čo si však vyžaduje koordinované úsilie, globálnu spoluprácu a inovatívne technológie. (O slovenskej iniciatíve Space scAvengers a jej technológii si môžete prečítať v Quarku 11/2023).

Umelecká predstava misie ClearSpace-1 zachytávajúcej objekt Vespa, foto ClearSpace

Kozmický vek odpadu

Problém vesmírneho odpadu siaha vo svojej podstate do úsvitu vesmírneho veku v 50. rokoch 20. storočia. S rastúcim počtom štartov rakiet, vynesených satelitov a vesmírnych misií sa výrazne zvýšilo množstvo nefunkčných a nepoužívaných objektov na obežnej dráhe. Incidenty ako kolízia medzi satelitmi Iridium 33 a Kosmos 2251 v roku 2009 poukázali na vážne riziká spojené s vesmírnym odpadom. Momentálne je nízka obežná dráha Zeme (Low Earth Orbit, LEO) preplnená tak funkčnými satelitmi, ako aj odpadom, čo vytvára zložité a nebezpečné prostredie. Do riešenia tohto problému sa zapája množstvo medzinárodných agentúr a organizácií v snahe o redukciu vesmírneho odpadu a kvalitatívnejšie riadenie využitia vesmíru. Tieto iniciatívy zahŕňajú podrobné monitorovanie a sledovanie odpadu, ako aj vývoj technológií na jeho odstraňovanie a recykláciu.

Spoločné upratovanie orbity

Iniciatíva Clean Space Európskej vesmírnej agentúry (ESA) je príkladom týchto snáh s cieľom dosiahnuť neutralitu vesmírneho odpadu do roku 2030 a napokon nezanechať nijaký ďalší odpad na obežnej dráhe Zeme. Podobne aj projekt OSCAR (Orbital Syngas/Commodity Augmentation Reactor, Orbitálny reaktor pre syntézny plyn/komoditnú augmentáciu) Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v Kennedyho vesmírnom centre predstavuje pokrok v recyklácii na obežnej dráhe, keď premieňa odpadové materiály vytvorené astronautmi (napr. obaly na potraviny, oblečenie, hygienické potreby, nezjedené jedlo či spotrebný materiál na údržbu) na plyn.
Komerčný vesmírny sektor tiež zohráva významnú úlohu pri riešení problému vesmírneho odpadu. Investície do priekopníckych technológií a inovatívnych riešení sú kľúčové, s potenciálom zásadne zmeniť riadenie vesmírneho odpadu. Projekty ako Komerčný recyklačný systém pre polyméry (Commercial Polymer Recycling System, CPRS) spoločnosti Made In Space sú súčasťou vývoja smerom k recyklácii vo vesmírnom prostredí, v tomto prípade recyklácii plastového odpadu v mikrogravitácii. Aj tieto iniciatívy demonštrujú schopnosť súkromného sektora prispievať k udržateľnosti vesmíru. Rastúce zapojenie startupov a etablovaných spoločností do vývoja a použitia technológií na sledovanie, zachytávanie a recykláciu odpadu naznačuje stúpajúci trhový záujem o túto problematiku.

Efektívne riadenie smetiska

V septembri 2023 sa v ústredí ESA v Paríži konal prvý workshop o spoločnom vývoji iniciatívy Zero Debris Charter za prítomnosti medzinárodných vesmírnych aktérov, foto ESA.

Na druhej strane aj regulačné rámce sú kľúčové pri riadení vesmírnych aktivít vrátane zmiernenia vesmírneho odpadu. Hoci Kozmická zmluva z roku 1967 stanovuje základné princípy pre využívanie vesmíru, nevenuje sa konkrétne vesmírnemu odpadu. Táto medzera viedla k tomu, že si rôzne krajiny a medzinárodné orgány vyvinuli vlastné usmernenia a politiky. Výbor OSN pre mierové využívanie vesmírneho priestoru stanovil usmernenia, ktoré zdôrazňujú zodpovednosť štátov minimalizovať tvorbu odpadu. Národné a medzinárodné vesmírne agentúry ako NASA a ESA prišli s vlastnými komplexnými politikami, ktoré zahŕňajú aj pokročilé technológie sledovania a zmiernenia.
Technologické výzvy spojené s riešením problému vesmírneho odpadu sú rozmanité a významné. Zahŕňajú presné sledovanie a charakterizáciu odpadu, najmä menších častíc, a vývoj efektívnych mechanizmov na ich odstránenie a recykláciu. Technológie aktívneho odstraňovania odpadu (Active Debris Removal, ADR), ako sú robotické ramená, siete, harpúny, lasery či odtiahnutie na základe pevného pripojenia, sú predmetom skúmania, pričom každá z nich predstavuje jedinečné výzvy z hľadiska uskutočniteľnosti, bezpečnosti a efektívnosti nákladov. Okrem toho sa vyvíja oblasť technológií recyklácie na obežnej dráhe s iniciatívami ako projekt NASA OSCAR. Rôzne komerčné podniky tiež skúmajú transformáciu vesmírneho odpadu na užitočné materiály alebo palivo.
Ekonomický dosah efektívneho riadenia vesmírneho odpadu je rozsiahly, najmä vzhľadom na rýchly rast vesmírneho hospodárstva, ktoré zahŕňa satelitnú komunikáciu, pozorovanie Zeme a vesmírnu turistiku. Efektívne riadenie odpadu je nevyhnutné na udržanie bezpečného orbitálneho prostredia, kľúčové na predchádzanie finančným stratám z dôvodu kolízií satelitov a prerušenia služieb viazaných na vesmír. Otvára tiež cestu novým priemyselným odvetviam, ktoré sa budú zameriavať na odstraňovanie a recykláciu odpadu a potenciálne budú vytvárať nové ekonomické príležitosti a zamestnanosť.

Koncept budúceho systému sledovania vesmírneho odpadu využívajúci pozemnú optickú, radarovú a laserovú technológiu, ako aj prístroje na prieskum na obežnej dráhe, ilustrácia ESA/Alan Baker, CC BY-SA 3.0 IGO

Technologický a spoločenský pokrok

Pre hlbšie pochopenie komplexnosti riadenia vesmírneho odpadu je nevyhnutné porozumieť rôznym aspektom tejto problematiky. Environmentálny vplyv vesmírneho odpadu je znepokojujúci, pretože predstavuje nielen hrozbu pre vesmírne misie, ale tiež ovplyvňuje atmosféru Zeme, keď odpad vstupuje späť a rozpadá sa. Potreba environmentálnej starostlivosti vo vesmíre je čoraz uznávanejšia a len potvrdzuje potrebu udržateľnosti pri využívaní vesmíru.
Inovácie v sledovaní a odstraňovaní vesmírneho odpadu neustále postupujú. Pokročilé technológie, ako sú umelá inteligencia a strojové učenie, sa využívajú na zvýšenie presnosti systémov sledovania odpadu. Tieto technológie umožňujú predpovedať potenciálne zrážky a uľahčujú včasné manévrovanie satelitov, aby sa zabránilo nárazom. Okrem toho vývoj vesmírnych senzorov a vylepšených radarových systémov prispieva ku komplexnejšiemu pochopeniu uloženia a správania sa odpadu na obežnej dráhe.
V globálnom ponímaní je kľúčová medzinárodná spolupráca. Budúce spoločné misie na odstránenie odpadu, spoločné databázy na jeho sledovanie a spoločné výskumné a vývojové iniciatívy sú nevyhnutné na efektívne riadenie odpadu. Táto globálna spolupráca presahuje vládne agentúry a zahŕňa aj súkromné spoločnosti, výskumné inštitúcie a medzinárodné konzorciá, ktoré pracujú na spoločnom cieli vytvoriť udržateľné vesmírne prostredie.
Verejné povedomie a vzdelávanie o vesmírnom odpade a jeho dosahoch sú tiež kritické. Zvýšené povedomie vedie k väčšej podpore politík a iniciatív zameraných na jeho zmiernenie. Vzdelávacie programy a verejná osveta môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore globálneho porozumenia dôležitosti zachovania vesmírneho prostredia.

Budúcnosť vesmírneho priemyslu

Pohľadom do budúcnosti je vesmírny priemysel pripravený na významný pokrok v technológiách zmiernenia odpadu. Potenciálne nasadenie rozsiahlych systémov na odstránenie odpadu, pokroky v dizajne satelitov na minimalizáciu vytvárania odpadu a vývoj udržateľných stratégií pre koniec životnosti satelitov sú oblasti neustáleho výskumu a vývoja. Tieto pokroky nielen zvyšujú bezpečnosť a udržateľnosť vesmírnych operácií, ale prispievajú tiež k dlhodobej životaschopnosti vesmírneho priemyslu.
Cesta k udržateľnému orbitálnemu prostrediu je zložitá a vyžaduje si kombináciu technologickej inovácie, regulačného pokroku, medzinárodnej spolupráce a etického záväzku. Imperatív udržiavania čistoty a bezpečnosti nášho orbitálneho prostredia presahuje vedecké a ekonomické záujmy a vynára sa ako morálna zodpovednosť. Kolektívne úsilie vlád, vesmírnych agentúr, komerčných subjektov a medzinárodnej komunity je kritické pri formovaní našej schopnosti udržateľne využívať a skúmať vesmír. Táto spolupráca určí naše dedičstvo pre budúce generácie a zabezpečí, aby zázraky a príležitosti vesmíru zostali prístupné a prospešné pre všetkých.

Mgr. Tomáš Balog, PhD.
Space scAvengers

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.