Väzba prívlastku v slovenčine

Foto Pixabay

V tomto príspevku načrieme do gramatiky. Budeme sa venovať zhodnému prívlastku a jeho väzbe. Je na to jednoduchý dôvod: v rečových prejavoch môžeme neraz zachytiť chybné skloňovanie zhodného prívlastku v postpozícii, čiže keď stojí za nadradeným, určovaným podstatným menom. Ukážeme si to na niektorých formuláciách vybratých z publicistických textov.

Jednou z tém, o ktorých sa teraz hovorí otvorenejšie ako kedysi, je téma násilia, ktorému sú vystavené ženy. Danému problému je venovaný osobitný deň v roku, a to 25. november. Tento deň sme zaregistrovali pod názvom Deň boja proti násiliu páchaného na ženách, Deň boja proti násiliu páchanému na ženách i Deň boja proti násiliu páchanom na ženách. V uvedených názvoch je prívlastok – príčastie páchaný – v troch tvaroch: v tvare genitívu (páchaného), datívu (páchanému) a lokálu (páchanom). Ktorá podoba názvu je správna? Keď si oprášime vedomosti zo slovenčiny, možno sa nám vybaví poučka, že prídavné meno alebo príčastie vystupujúce v úlohe zhodného prívlastku sa zhoduje s rozvíjaným slovom v rode, čísle a páde. V danom názve zhodný prívlastok páchaný rozvíja slovo násiliu. Keďže slovo násiliu je tvar datívu jednotného čísla podstatného mena stredného rodu násilie, aj príčastie páchaný má byť v zhode s ním v tvare datívu jednotného čísla stredného rodu, čiže v tvare páchanému. Správny je názov Deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Nesúlad medzi slovom násiliu a oboma ďalšími príčasťovými väzbami si lepšie uvedomíme, keď prívlastok presunieme pred slovo násiliu (tak by to bolo vtedy, keby nerozvíjal ďalšie slovo ­– spojenie na ženách): Deň boja proti páchaného násiliu; Deň boja proti páchanom násiliu. → správne Deň boja proti páchanému násiliu.

Iný príklad: Komora zaujíma stanoviská k sporným otázkam advokátov týkajúcich sa výkonu advokácie. Prívlastok – príčastie týkajúcich sa – sa tu vzťahuje na spojenie k otázkam, resp. na slovo otázky, ktoré je v tvare datívu. Aj v tejto vete zisťujeme nesúlad medzi väzbou prívlastku (genitív) a určovaného slova (datív) – k otázkam týkajúcich sa. Gramaticky správna je formulácia Komora zaujíma stanoviská k sporným otázkam advokátov týkajúcim sa výkonu advokácie.

Podobných gramaticky chybných spojení je v praxi veľa. Ani informácie na obale potravinových tovarov nebývajú vždy jazykovo v poriadku. Svedčí o tom veta Dátum spotreby do konca mesiaca vyznačenom na obale, v ktorej sa určované spojenie do konca mesiaca v tvare genitívu nezhoduje s určujúcim prívlastkom vyznačenom v tvare lokálu. Po gramatickej úprave veta bude znieť Dátum spotreby do konca mesiaca vyznačeného na obale.

Chybné väzby prívlastkov v nejednom prípade vznikajú z nerozhodnosti používateľov slovenčiny, akú väzbu v tom-ktorom prípade použiť. Potvrdzujú to skúsenosti pracovníčok jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra, keď na žiadosť opytujúcich majú rozhodnúť, ktorá väzba je správna. Za mnohé uvedieme formuláciu, pri ktorej pisateľ váhal, či má použiť prívlastok v tvare zodpovedajúcom genitívu alebo lokálu množného čísla: boj proti španielskym fašistom vedených Franciscom Francom alebo v tvare datívu množného čísla: boj proti španielskym fašistom vedeným Franciscom Francom. Gramaticky korektná je väzba prívlastku v tvare datívu množného čísla vedeným, pretože rozvíja slovo fašistom, ktoré je v tvare datívu množného čísla a s ktorým sa ako prívlastok zhoduje v rode, čísle a páde. Správna je teda formulácia boj proti španielskym fašistom vedeným Franciscom Francom. Tvar genitívu množného čísla vedených by sa mohol použiť napr. vo formulácii boj španielskych fašistov vedených Franciscom Francom (tu je prívlastok v zhode s nadradeným slovom fašistov v genitíve množného čísla) alebo v slovnom spojení čítať o španielskych fašistoch vedených Franciscom Francom (tu je prívlastok v zhode s nadradeným slovom fašistoch v lokáli množného čísla).

Na záver naša rada: pri nerozhodnosti, ktorú väzbu prívlastku zvoliť, používateľom slovenčiny môže pomôcť presun prívlastku z postpozície na miesto pred určované slovo, ako sme si ukázali na prvom príklade v našom príspevku.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.