Vedec roka SR 2017

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností aj tento rok ocenili významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky.

Ocenenie Vedec roka 2017 získal matematik prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., z Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 15. mája 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
Za rok 2017 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:

Vedec roka Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky a Matematický ústav SAV Za mimoriadnu publikačnú aktivitu v roku 2017 zahrnujúcu monografiu a ďalších 18 článkov publikovaných v prestížnych matematických časopisoch, ako aj za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch.

Mladý vedecký pracovník RNDr. Daniel Reitzner, PhD., Fyzikálny ústav SAV Za prácu v oblasti kvantových kráčaní a ich využitia pre efektívne kvantové vyhľadávania v grafoch, ako aj v oblasti kvantových meraní a ich nekompatibility.

Inovátor roka Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave Za vynikajúce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a návrhu nových progresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadu.

Technológ roka Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park UPJŠ Za vývoj nanotechnológií na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME – instrument.

Osobnosť medzinárodnej spolupráce Prof. Ing. Milan Dado, PhD., Žilinská univerzita v Žiline Za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 07/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.