Význam a používanie prídavného mena robustný a podstatného mena robustnosť

V jazykovej praxi sa v súčasnosti dosť často stretáme s prídavným menom robustný a s podstatným menom robustnosť. Prídavné meno robustný má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003) význam veľký, objemný čo do rozmerov, mohutný, mocný, pri ktorom sa v slovníku uvádzajú slovné spojenia robustný muž, robustná postava, robustné dlane, robustný nos, a význam ťažko ovládateľný, živelný, nespútaný, ktorý sa hodnotí ako knižný, t. j. štylisticky príznakový, a pri ktorom sa uvádza spojenie robustný temperament. Pri prídavnom mene nájdeme aj príslovku robustne s dokladom robustne stavaná žena a podstatné meno robustnosť. Vo Veľkom slovníku cudzích slov od S. Šalinga, M. Ivanovej-Šalingovej a Z. Maníkovej (2003) sa okrem základného významu prídavného mena robustný, ktorý sa vykladá synonymami mohutný, silný, zavalitý, uvádza aj ďalší význam masívny, necibrený, nekultivovaný (s prírodným rázom). Podľa Stručného etymologického slovníka od Ľ. Králika (2015) sa prídavné meno robustný v slovenčine používa od 19. storočia, pričom pôvod má v latinskom slove robustus s významom z dubového (tvrdého) dreva a od neho odvodeným významom silný, mohutný a to je utvorené z latinského podstatného mena robus s významami dubové drevo; tvrdé drevo; sila; pevnosť.
V jazykovej praxi sa okrem používania prídavného mena robustný a podstatného mena robustnosť vo významoch uvádzaných v citovaných slovníkoch, ako to ukazujú aj slovné spojenia z internetu, ako robustný ľavý krídelník, robustný mercedes, robustné betónové kvetináče, robustnosť konštrukcie, stretáme s používaním uvedených slov aj v iných, slovníkovo nezachytených významoch. Podľa našej mienky však tu nezriedka ide aj o vplyv angličtiny, kde prídavné meno robust má mnoho významov, ako si to možno overiť napríklad aj v Anglicko-slovenskom slovníku s najnovšími výrazmi od J. Froneka a P. Mokráňa (1999), kde sa pri anglickom prídavnom mene robust v závislosti od toho, s akým podstatným menom sa spája, uvádzajú slovenské ekvivalenty robustný, zdatný, mohutný, robustnej postavy, ale aj solídny; dôkladný; silný, pevný, železný; rázovitý, hrubý; jadrný; rozhodný; prudký. Pri anglickom podstatnom mene robustness sa uvádzajú slovenské ekvivalenty robustnosť, zdatnosť, mohutnosť; solídnosť; dôkladnosť; pevnosť; rázovitosť; jadrnosť; rozhodnosť; prudkosť.
Preto nepokladáme za vhodné bez akéhokoľvek zvažovania mechanicky používať výrazy robustný a robustnosť všade tam, kde sa napríklad v podobných anglických výpovediach vyskytujú výrazy robust a robustness. Znižuje sa tým komunikačná priezračnosť a jednoznačnosť, ako je to napríklad aj vo vyjadreniach z internetu typu robustná laboratórna váha (tu by bol azda vhodný výraz vysokopresná), robustný kanister (maximálne na 10 l tekutiny; tu by bol vhodný výraz masívny), robustná horská obuv (tu by bol vhodný výraz pevná); robustný smartfón, robustný kolorimeter, robustná vlhkostná sonda (tu by boli azda vhodné výrazy dokonalý, dokonalá). Vo vyjadreniach robustný proti namáhaniu, metóda je robustná proti útokom a šumom, robustnosť proti zlyhaniu spojenia, robustnosť proti vonkajším vplyvom je primerané použiť výrazy odolný, odolná, resp. odolnosť, vo vyjadrení skúšanie robustnosti metódy je zasa primerané použiť výraz vhodnosti.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Komentáre