Význam, používanie a skloňovanie podstatného mena navigátor

Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v slovníkoch cudzích slov (porov. Veľký slovník cudzích slov od S. Šalinga, M. Ivanovej-Šalingovej a Z. Maníkovej, 3. vyd. z r. 2003, či Slovník cudzích slov – akademický z r. 2005) sa slovo navigátor zachytáva ako životné podstatné meno mužského rodu na pomenovanie osoby s významom kto pracuje pri navigácii, kto vedie lietadlo alebo loď po trati, resp. spolujazdec usmerňujúci vodiča motorového vozidla po vopred určenej trase. Toto životné podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru chlap, z čoho vyplýva, že v datíve a v lokáli jednotného čísla má tvar navigátorovi a v nominatíve množného čísla tvar navigátori (napr. leteckí navigátori).
Novšie sa stretáme s tým, že slovo navigátor sa nepoužíva iba na pomenovanie osoby, ale aj na pomenovanie prístroja zabezpečujúceho navigáciu alebo pomáhajúceho pri navigácii. Takýto prístroj sa využíva v letectve, pri paraglajdingu, pri vedení automobilov či lodí, ale aj v turistike. Na internetových stránkach sme našli napríklad takéto slovné spojenia: automobilový navigátor, ručný navigátor, turistický navigátor, navigátor s farebným displejom, navigátor s barometrickým výškomerom. Najnovší Slovník súčasného slovenského jazyka (3. zv., písmená M – N, z r. 2015) zachytáva slovo navigátor nielen ako pomenovanie osoby, ale už aj ako pomenovanie predmetu, resp. veci, pričom uvádza dva významy, a to význam zariadenie, prístroj na navigovanie, vedenie plavidla, lietadla alebo automobilu po stanovenej trase a na určovanie jeho polohy, rýchlosti, času do cieľa a pod. a význam metodické pokyny, informácie, často v elektronickej podobe, uľahčujúce orientáciu v neznámej alebo zložitej oblasti.
V spisovnej slovenčine zvyčajne platí zásada, že ak sa podstatné meno mužského rodu, ktorým sa pôvodne pomenúvala iba osoba, začne používať aj na pomenovanie veci, toto podstatné meno sa nebude skloňovať podľa životného vzoru, ale podľa neživotného. Táto zásada sa uplatňuje pri domácich slovách a ako príklad možno uviesť podstatné meno čistič ako pomenovanie osoby, ktoré sa skloňuje podľa životného vzoru chlap a v datíve a v lokáli jednotného čísla má tvar čističovi a v nominatíve množného čísla tvar čističi, napr. čističi stavieb, a podstatné meno čistič ako pomenúvanie prístroja, resp. čistiaceho prostriedku, ktoré sa skloňuje podľa neživotného vzoru stroj a v datíve jednotného čísla má tvar čističu, v lokáli jednotného čísla tvar (o) čističi a v nominatíve množného čísla tvar čističe, napr. vysokotlakové čističe. Rovnako je to aj pri prevzatých slovách, napr. pomenovanie osoby editor sa skloňuje podľa vzoru chlap a v datíve a v lokáli jednotného čísla má tvar editorovi a v nominatíve množného čísla tvar editori, a pomenovanie počítačového programu editor sa skloňuje podľa neživotného vzoru dub a v datíve jednotného čísla má tvar editoru, v lokáli jednotného čísla tvar (o) editore a v nominatíve množného čísla tvar editory. Rovnakou zmenou životnosti a prechodom k neživotnému skloňovaciemu vzoru prešlo aj podstatné meno navigátor. Ako pomenovanie osoby má tvary o navigátorovi, dvaja navigátori, ale ako pomenovanie prístroja či veci má tvary navigátoru, (o) navigátore, dva navigátory. Na internetových stránkach sme našli okrem iných aj tento doklad: Navigátory majú v internej pamäti inštalovanú štandardnú celosvetovú hrubú cestnú mapu, ktorá pre oblasť Európy obsahuje cestnú sieť I. a II. triedy.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Komentáre