Význam a používanie podstatného mena sledovateľ

V súčasnej jazykovej praxi sa čoraz častejšie stretáme s podstatným menom sledovateľ napríklad v takýchto vetách: Sledovateľ by mal mať nadpriemerné intelektové schopnosti. – Ako amatérsky sledovateľ filmov som si všimol, že čím sú titulky menšie, tým sa tam viac písmeniek zmestí. – Som vášnivý sledovateľ mobilných a počítačových technológií a začínajúci bloger. – Nie som veľký sledovateľ a komentátor statusov na FB, ale pozorujem. – Keď sa v komunite vytvorí fórum, osoba, ktorá vytvorila fórum, sa automaticky pridá ako sledovateľ fóra. – Ak pridáte nový produkt, váš sledovateľ ho uvidí a vďaka linku na vašu webovú stránku si ho môže hneď zakúpiť. (Citované vety sú z internetových stránok.) Súčasné kodifikačné príručky, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu (4. vyd. z r. 2013) či Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd. z r. 2003; ďalej KSSJ), podstatné meno sledovateľ neuvádzajú, preto si niektorí používatelia spisovnej slovenčiny kladú otázku, či ide o spisovný jazykový prostriedok.
Hoci v citovaných príručkách podstatné meno sledovateľ nie je, nemožno ho hodnotiť ako nevhodný jazykový prostriedok. Je totiž pravidelne utvorené od nedokonavého slovesa sledovať s významom „venovať pozornosť, všímať si“ (porov. KSSJ) produktívnou slovotvornou príponou -teľ, ktorou sa tvoria pomenovania osôb vykonávajúcich istú činnosť. Rovnakým slovotvorným postupom sú utvorené názvy osôb dodávateľ od slovesa dodávať, obdivovateľ od obdivovať, overovateľ od overovať, ručiteľ od ručiť, učiteľ od učiť, vychovávateľ od vychovávať atď. Treba však povedať aj to, že podstatné meno sledovateľ nie je v slovnej zásobe slovenčiny nové, zaznamenáva ho totiž už štvrtý zväzok Slovníka slovenského jazyka z roku 1964, pričom ho hodnotí ako zriedkavé a vykladá ho ako „kto niekoho alebo niečo sleduje, pozoruje“. V súčasnosti sa však situácia pri používaní podstatného mena sledovateľ výrazne zmenila, preto ho už nemožno hodnotiť ako zriedkavé, ale ako pomerne rozšírený, štylisticky neutrálny lexikálny prostriedok slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. O jeho rozšírenosti sa môžeme presvedčiť aj na internetových stránkach, kde nájdeme mnoho dokladov z rozličných žánrov na toto podstatné meno.
Možno ešte dodať, že čiastočným synonymom slova sledovateľ je podstatné meno pozorovateľ, ktoré KSSJ vykladá slovami „kto niečo pozoruje“. Pravda, nie vždy môžeme podstatné meno sledovateľ nahradiť podstatným menom pozorovateľ. Kým vo vete Pozorný sledovateľ udalostí isto spoznal množstvo klamstiev v úvode [reportáže] môžeme slovo sledovateľ nahradiť slovom pozorovateľ, vo vete Som len nadšený sledovateľ televíznych seriálov o leteckých katastrofách takáto náhrada už nie je vhodná.
Od podstatného mena mužského rodu sledovateľ sa v jazykovej praxi utvorila aj prechýlená podoba ženského rodu sledovateľka. Na internetových stránkach sme ju našli napríklad v týchto spojeniach: sledovateľka našej webovej stránky, sledovateľka relácie, sledovateľka aukcií, sledovateľka venezuelských telenoviel.
PaedDr. Matej Považaj, CSc.