Význam a používanie slov dôsledok a následok

V slovnej zásobe spisovnej slovenčiny máme aj formálne blízke slová, ktoré súvisia s tým istým slovotvorným základom, ale významovo nie sú úplne totožné. Medzi takéto slová patrí aj dvojica podstatných mien dôsledok a následok. V obidvoch slovách môžeme vyčleniť základ slova -sled-, ktorý je v slovese sledovať, slovotvornú príponu -ok a predponu dô-, resp. predponu -. Slová dôsledok a následok sa teda z formálnej stránky odlišujú iba predponami, ktoré majú odlišný význam, a preto je odlišná aj významová náplň týchto slov.
Podstatné meno dôsledok má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (4. vyd. z r. 2003) význam čo z daného logicky vyplýva, konzekvencia a dokladá sa spojeniami vyvodiť dôsledky z niečoho, v konečnom dôsledku. V Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zv. písmená A – G z r. 2006) sa význam podstatného mena dôsledok vysvetľuje slovami čo z daných skutočností logicky vyplýva a dokladá slovnými spojeniami, ako právne, spoločenské, morálne dôsledky konania; priamy, bezprostredný, logický dôsledok; pozitívne i negatívne dôsledky; domyslieť, predvídať, zvážiť prípadné, možné dôsledky; vyvodiť dôsledky z niečoho atď. Okrem toho sa v slovníku uvádza aj ďalší význam slova dôsledok, a to ako termín z logiky s významom v usudzovaní záver deduktívne odvodený z predpokladu.
Podstatné meno následok má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka význam čo príčinne nasleduje po niečom a dokladá sa spojeniami následky sucha, následky choroby, zodpovedať za následky konania; mať za následok. V Slovníku súčasného slovenského jazyka (3. zv. písmená M – N z r. 2015) sa význam podstatného mena následok vysvetľuje slovami jav podmienený, vyvolaný nejakou príčinou alebo vyplývajúci z istého stavu, konania alebo udalosti a dokladá ilustračnými spojeniami možné, negatívne následky fajčenia; dopravná nehoda s vážnymi, tragickými, smrteľnými následkami; zomrieť na následky poranenia hlavy; utrpel úraz, ktorého následkom bola trvalá hluchota; odstraňovanie následkov živelných pohrôm atď.
Slová dôsledok a následok sa môžu vyskytovať aj v podobných kontextoch, pravda, s čiastočne rozdielnymi významami. Môžeme napríklad hovoriť o dôsledkoch rodinného rozvratu na psychický vývin dieťaťa, ak máme na mysli, že z rodinného rozvratu vyplýva čosi, čo negatívne ovplyvňuje psychický vývin dieťaťa (dôraz sa tu kladie na rozvrat prinášajúci so sebou negatíva v psychickom vývine dieťaťa). No zároveň môžeme povedať, že rodinný rozvrat zanechal trvalé následky na psychickom vývine dieťaťa, ak máme na mysli, že rodinný rozvrat je príčinou negatívnych javov v psychickom vývine dieťaťa (dôraz sa tu kladie na negatíva v psychickom vývine dieťaťa zapríčinené rozvratom).
Podstatné mená dôsledok a následok sú teda formálne aj významovo blízke, ale jednako je medzi nimi jemný významový rozdiel, ktorý pozorný štylista pri tvorbe jazykových prejavov rešpektuje. Preto je správne hovoriť napríklad o závažných dôsledkoch závislosti od internetu, o príčinách a dôsledkoch verejného dlhu a ich vplyvu na štátny rozpočet, ale o následkoch prívalových dažďov, o trvalých následkoch úrazu, o nepríjemných následkoch dlhého pobytu na slnku.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.