Význam a používanie slova užitý

V hovorených alebo písaných jazykových prejavoch sa nezriedka stretáme s používaním trpného príčastia, resp. prídavného mena užitý (v ženskom rode v tvare užitá, v strednom rode v tvare užité). Trpné príčastie, resp. prídavné meno užitý je utvorené od slovesa užiť, ktoré má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (4. vyd. z roku 2003) niekoľko významov, a to 1. prijať do žalúdka (liek), napr. užiť tabletku, užiť sirup, 2. prežiť vo veľkej miere, okúsiť, zakúsiť, napr. užiť radosti, užiť strachu, užiť si v živote svoje, užiť života, užiť sveta, 3. príjemne zužitkovať; zažiť radosť z niečoho, napr. nestačil užiť ovocie svojej práce; cez prázdniny si užili slnka, vody, 4. príjemne prežiť čas s niekým, napr. deti rodičov málo užijú; dosť sa užili cez dovolenku.
S prvým významom slovesa užiť súvisí trpné príčastie užitý použité v týchto dokladoch, ktoré sme si poznačili z internetových stránok: Tento liek má byť užitý vždy bezprostredne pred odchodom na lôžko. – Odporúčaná dávka je alebo 10 mg, alebo 20 mg užitá jedenkrát denne, najlepšie pri raňajkách. – Nesprávne užité lieky, predávkovanie či jedovaté hríby bývajú príčiny intoxikácií dospelých.
V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť aj s takýmito výpoveďami so slovom užitý: Užitý materiál môže mať formu knižníc orientovaných na jednoduchý návrh (štandardné bunky)… – Ladnému plynutiu textu napomáha aj umne užitá prozódia. – Výmena 144 ks zhnitých drevených podvalov za užité betónové podvaly… V týchto výpovediach slovo užitý nemá nijakú súvislosť s naznačenými významami slovesa užiť. V nich ide o významovú súvislosť so slovesom použiť, ktoré má význam „upotrebiť na istý cieľ“, resp. „využiť na svoj prospech“, preto sa namiesto tvaru užitý mal uplatniť tvar použitý v príslušnom rode, teda Použitý materiál môže mať formu… – … umne použitá prozódia. – … za použité betónové podvaly…
So slovom užitý sa stretáme aj vo funkcii prídavného mena v slovných spojeniach ako užitá geológia, užitá geofyzika, užitá grafika, užité umenie alebo vo výpovediach ako Užité remeslo je odvetvie výtvarného umenia, výtvarná činnosť spočívajúca v ušľachtilom tvarovaní a zdobení najrôznejšieho spotrebného tovaru. – Jej cieľom je ukázať užité secesné umenie ako súčasť prevratného modernizačného a emancipačného úsilia konca 19.storočia. – Od roku 2004 vedú vlastnú projektovú kanceláriu…, ktorá sa špecializuje na projektovanie interiérov, výstavy a užité vzory.
Ani v uvedených slovných spojeniach či výpovediach prídavné meno užitý v príslušnom rode nemá významovo nič spoločné so slovesom užiť. Citovaný Krátky slovník slovenského jazyka síce zaznačuje prídavné meno užitý, ale hodnotí ho ako nesprávne a odkazuje na dva spisovné ekvivalenty, a to na prídavné meno aplikovaný, pri ktorom má poznámku, že slovom s opačným významom k nemu je prídavné meno teoretický, a prídavné meno úžitkový, ktoré môžeme vyložiť ako „súvisiaci s úžitkom, poskytujúci úžitok“. Z toho vyplýva, že jazykovo náležité sú spojenia aplikovaná geológia, aplikovaná geofyzika, aplikovaná grafika, úžitkové umenie, úžitkové remeslo, úžitkové secesné umenie, úžitkové vzory.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.