Významy a používanie podstatného mena obor

V slovnej zásobe spisovnej slovenčiny máme podstatné meno obor, ktoré má viacero významov. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (4. vyd. z r. 2003; ďalej KSSJ) sa pri podstatnom mene obor uvádza ako životné podstatné meno mužského rodu s významom rozprávková bytosť mimoriadnej veľkosti a sily. V tomto význame sa skloňuje podľa životného vzoru chlap, pričom samohláska o v koncovej slabike základu pri skloňovaní vypadáva (obra, obrovi, s obrom, o obroch) a v nominatíve množného čísla má tvar s mäkkým i – obri, napr. rozprávkoví obri. Rovnako skloňujeme podstatné meno obor, ak ho použijeme v prenesenom význame na pomenovanie nezvyčajne veľkého človeka. V KSSJ sa uvádza príklad mladý svetlovlasý obor. Podstatné meno obor sa však v prenesenom význame používa aj na pomenovanie mimoriadne veľkej veci. V tomto význame sa v množnom čísle skloňuje podľa neživotného vzoru dub a v nominatíve a akuzatíve má tvar s tvrdým y – obry. V KSSJ sa na tento význam uvádza príklad vzdušné kovové obry s vysvetlením, že ide o lietadlá. Slovo obor sa využíva aj v rozličných terminológiách, napr. názvom belgický obor (v množnom čísle belgické obry) sa pomenúva plemeno králikov, v astronomickej terminológii sa názvom obor, resp. hviezdny obor (v množnom čísle obry, hviezdne obry) pomenúva hviezda vysokej svietivosti, názvom červený obor (v množnom čísle červené obry) sa pomenúva hviezda neskorého spektrálneho typu veľkých lineárnych rozmerov (porov. Astronomická terminológia, 1998).
Okrem naznačených významov slova obor máme v slovenčine aj homonymné podstatné meno obor, t. j. slovo s rovnakým hláskovým skladom, ale nesúvisiacim významom, a to ako matematický termín s významom skupina čísel. V KSSJ sa na ilustráciu uvádzajú slovné spojenia obor rovnice, obor funkcie. Toto homonymné podstatné meno sa skloňuje podľa neživotného vzoru dub, pričom sa pri jeho skloňovaní zachováva samohláska o v koncovej slabike základu, a tak má tvary z oboru, v obore, obory atď.
V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme so slovom obor aj v takýchto výpovediach: Špecialista v obore bezpečnosti práce. – Znalec v obore stavebníctvo. – Takmer polovica absolventov nepracovala v obore. – Absolventi si nevedia nájsť prácu vo svojom obore. – Zaujímalo by ma, ako prebieha znalecké dokazovanie v obore medicína pred súdom. – Získal doktorát v obore fyziky a matematiky v roku 1968. – Ideálny kandidát – nedeformovaný absolvent nabitý vedomosťami a s päťročnou praxou v obore. – Vravela som si vtedy, že vlastne neviem, ktorým smerom by som sa chcela uberať, a tak si zvolím viac všeobecný obor. – Výstava a konferencia spojená s prezentáciami firiem z oboru podnikania. (Uvedené ilustračné príklady sú z internetu.) O používaní slova obor v uvedených príkladoch však treba konštatovať, že nie je v súlade s požiadavkami na jazykovú kultúru. V citovanom slovníku sa uvádza, že namiesto neho je v takých a podobných prípadoch správne používať slovo odbor, prípadne podľa vetnej súvislosti aj slová odvetvie, úsek, oblasť, okruh. Z toho vyplýva, že náležité sú výpovede špecialista v odbore bezpečnosti práce; znalec v odbore stavebníctvo; nájsť prácu vo svojom odbore; absolvent… s päťročnou praxou v odbore; zvolím si viac všeobecný odbor; spojená s prezentáciami firiem z oblasti podnikania atď.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Komentáre