Vzduch dnes a o sto rokov

Septembrová vedecká kaviareň bude venovaná kvalite ovzdušia na Slovensku a vo svete. Dozviete sa o emisiách a ich rozptyle a prenose na krátke aj dlhé vzdialenosti. Diskutovať sa bude aj o monitorovaní a modelovaní kvality ovzdušia a zistíte, ako sa také meranie realizuje. Vo štvrtok 29. septembra 2022 o 17.00 h v Univerzitnej knižnici v Bratislave, v prednáškovej sále na Ventúrskej 11, bude na túto tému prednášať Jana Matejovičová zo SHMÚ v Bratislave.

Hovorí sa, že človek začal znečisťovať ovzdušie vo chvíli, keď sa naučil klásť oheň. Prednášajúca priblíži, ako sa emisie v ovzduší vyvíjali, ako sa tento vývoj mení a čo sa bude s emisiami diať podľa odhadov ďalej. A aj to, aké množstvo a zloženie znečisťujúcich látok máme vo vzduchu a aký je ich osud. Spomenie dominantné zdroje emisií v ovzduší z minulosti a prítomnosti a ich vplyv na Slovensko dnes, pričom sa pokúsi aj o porovnanie s inými krajinami. Rovnako ako je dobrodružnou témou na hranici medzi fyzikou a chémiou otázka, čo sa ďalej stane so znečisťujúcimi látkami vypustenými do ovzdušia, je veľkou témou aj vplyv meteorologických podmienok na ich rozptyl a prenos v ovzduší. Dozviete sa o histórii a súčasnosti monitorovania kvality ovzdušia na Slovensku, ale aj o tom, ako by sa za ideálnych podmienok mohlo meranie vyvíjať v budúcnosti. J. Matejovičová porovná rozdiely medzi našou monitorovacou sieťou a podobnými sieťami v iných krajinách. Zmieni sa aj o smogovom varovnom systéme, prečo vôbec vznikol, ako fungoval v minulosti a ako funguje v súčasnosti. O modelovaní kvality ovzdušia nemá väčšinou verejnosť dostatok informácií, preto objasní, čo to vlastne je a aký má význam. Na záver prednášky bude pripravený krátky workshop, v rámci ktorého budú záujemcovia interpretovať rôzne ukážky výstupov modelovania kvality ovzdušia, a taktiež nepovinný kvíz, kde si budete môcť overiť pochopenie týchto informácií.
Podujatie sa uskutoční 29. septembra 2022 o 17.00 h. Záznam z prednášky bude dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 28. septembra 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Mgr. Jana Matejovičová pracuje v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) na úseku Kvalita ovzdušia. Od príchodu do SHMÚ sa venovala úlohám rôzneho zamerania, ako sú výpočet emisií perzistentných organických látok a prachových častíc, spracovanie údajov z monitorovania znečisťujúcich látok a príprava vstupov pre modelovanie kvality ovzdušia. Podieľa sa aj na príprave podkladov pre Programy na zlepšenie kvality ovzdušia. Za slovenskú stranu viedla projekt Emisie dioxínov v kandidátskych krajinách a pracovala ako člen Regionálnej organizačnej skupiny pri Štokholmskom dohovore o perzistentných organických látkach. Zúčastňuje sa taktiež na aktivitách medzinárodnej platformy pre modelovanie kvality ovzdušia podľa požiadaviek Európskej únie (FAIRMODE).

Spoluorganizátorom podujatia je Univerzitná knižnica v Bratislave a partnermi podujatia sú špecializované knižnice v Univerzitnej knižnici v Bratislave, konkrétne Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO a Depozitná knižnica NATO
Táto prednáška je sprievodným podujatím v rámci podujatia Európska noc výskumníkov (ENV) 2022. Hlavný program podujatia ENV sa uskutoční 30. 9. 2022 v priestoroch Starej tržnice a okolitých lokalitách. Jeho súčasťou budú rôzne sprievodné podujatia, a to vedecké kaviarne a cukrárne, workshopy, súťaže či podcasty, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.

Text a foto NCP VaT