Žarty z vedy

Zdá sa, že k vede a jej tvorcom prevláda pomerne veľká úcta. Tá niekedy hraničí až s nekritickým obdivom. Samozrejme, nie vždy je to tak.

Autoportrét autora

Je zaujímavé, že najčastejšími autormi žartov o vede a vedcoch sú sami akademici a výskumníci. Možno sa o tom presvedčiť napríklad pri návšteve niektorých vysokých škôl a iných akademických pracovísk, najmä však tých, ktoré sú orientované na prírodné a technické vedy. Z času na čas tu vidíme na dverách nejaké obrázky alebo texty s akademickými žartíkmi. Na pultoch kníhkupectiev sa zasa občas objaví nejaké knižné dielko napísané vysokoškolským učiteľom, ktoré vykresľuje akademické prostredie tak trochu ako podivný blázinec.

Patavedecké semináre

Jednou z foriem uťahovania si z vedy a vedcov sú takzvané patavedecké aktivity. Na Slovensku sa už od konca osemdesiatych rokov organizujú dvakrát ročne na Prírodovedeckej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave spoločné patavedecké semináre, na ktorých odznel už veľký počet mimoriadne kvalitných vedeckých absurdít. Hlavnú zásluhu na tejto už 40-ročnej tradícii majú vysokoškolskí učitelia zo spomenutých fakúlt: profesor Ivan Černušák, docent Ján Benko a vedec a spisovateľ docent Andrej Ferko. Autori prednášok sú študenti, docenti, profesori a dokonca aj učitelia vo vysokých akademických funkciách. Záujem o prednášky je väčšinou značný.
Témy patavedeckých prednášok na týchto seminároch sú rôzne. Pri niektorých je na prvý pohľad jasné, že ide o žarty, pri iných to zasa až také jasné nie je, pretože sa prezentujú odbornou terminológiou a venujú sa aj veľmi odborným vedeckým problémom. Názvy a videozáznamy týchto prednášok možno nájsť na stránkach pataveda.cuzco.sk, bit.ly/pataveda. Spoločným poznávacím znakom je, že ich názvy nám často nehovoria vôbec nič. Niekoľko príkladov: Rýchlosť svetla a rýchlosť tmy v okolí Vedeckého parku Univerzity Komenského, Rozšírenie Lorentz-Einsteinových relativistických transformácií na vreckové hodinky starého otca, Einstein a konzumácia koktejlových paradajok, Teória duchov, Vyčíňanie metly ľudstva (etanolu) na univerzitnom pracovisku.

Veda trochu inak

Obrázok z facebookovej stránky Univerzity Komenského s názvom Veda trochu inak. Sprievodný text je nasledovný: Odborná publikácia v karentovanom časopise (vľavo) a odborná publikácia v paradajkovej omáčke.

Možno niekto príde k záveru, že tento typ zábavy akademikov hovorí o tom, že vlastne nemajú dosť vážnej práce. Úplný opak je pravdou. Odľahčujú totiž príliš vážnu atmosféru na fakultách a zároveň niekedy upozorňujú aj na reálne problémy súvisiace s vedou a školstvom.
Zvláštna forma akademického humoru je k dispozícii aj na facebookových stránkach Univerzity Komenského v Bratislave s názvom Veda trochu inak. Tam možno nájsť aj odkaz na históriu jej vzniku. Na uvedenej stránke je séria obrázkov so sprievodnými textami, ktoré v ľuďoch z mimoakademického prostredia môžu vyvolať oprávnené rozpaky, ale iných môžu celkom dobre pobaviť. Jeden z príkladov ukazuje obrázok.
Dôvody, prečo sa tento typ humoru zverejňuje na stránkach Univerzity Komenského, sú viac-menej jasné. Vedenie tejto vysokej školy si nemyslí, že jej vážne poslanie sa vylučuje s týmto typom prístupu k vede.

Text a foto prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Viac informácií o Vede trochu inak nájdete na stránke fns.uniba.sk/jesenak-veda-trochu-inak/