Zdravie ukryté v črevách

MVDr. Alojz Bomba, DrSc., je spoluzakladateľom Laboratória gnotobiológie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Od roku 2006 je prednostom Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Vedie kolektív, ktorého výskumný program je zameraný na štúdium vplyvu črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb a možností jej cielenej modulácie v prevencii a terapii. V roku 2018 sa stal viceprezidentom Medzinárodnej asociácie pre gnotobiológiu. V roku 2015 získal spolu s MVDr. Ladislavom Strojným, PhD., Cenu za transfer technológií na Slovensku v kategórii Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi.

Doktor Alojz Bomba si prácou vo výskume plní sny z detstva. Za najdôležitejšie výsledky svojho výskumu považuje tie, ktoré umožňujú zvyšovať účinnosť probiotík, a verí, že tieto poznatky ďalej využije v prevencii a terapii zápalových chorôb čriev.

Ste spoluzakladateľom laboratória gnotobiológie, jediného na Slovensku, môžete nám priblížiť jeho činnosť?
V laboratóriu gnotobiológie sa realizuje výskum s využitím gnotobiotických zvierat. To sú zvieratá s presne definovanou mikrobiotou, teda s presne definovaným spoločenstvom všetkých mikroorganizmov v tele vrátane germ-free zvierat, ktoré sú bez akýchkoľvek mikroorganizmov. Na základe metodiky experimentov sa germ-free živočíchy môžu naočkovať študovanými mikroorganizmami a sú vynikajúcim experimentálnym modelom pre štúdium vzájomných interakcií črevných baktérií a ich vplyvu na organizmus hostiteľa. Využívali sme ich predovšetkým na štúdium schopnosti probiotických mikroorganizmov kolonizovať tráviaci trakt, utlmiť pôsobenie patogénnych baktérií, stimulovať imunitný systém a ovplyvňovať metabolizmus. Na gnotobiotických prasiatkach sme študovali mechanizmy účinku probiotík a možnosti zvýšenia ich pozitívnych účinkov v kombinácii s naturálnymi bioaktívnymi látkami. Na týchto zvieratách študujeme tiež možnosti využitia transplantácie fekálnej mikrobioty a našej novej metódy cielenej modulácie v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb.

Aké nové poznatky prináša váš výskum?
Získané poznatky svedčia o významnej úlohe črevného mikrobiómu v regulácii fyziologických funkcií organizmu, predovšetkým vo vzťahu k metabolizmu a imunitnému systému. Nové informácie poukazujú aj na skutočnosť, že črevný mikrobióm má veľký význam aj pri vzniku a vývoji chorôb. Narušenie diverzity, zloženia a funkčnosti črevného mikrobiómu (stav, ktorý označujeme ako črevná dysbióza) je spojené s mnohými chronickými chorobami. Ide najmä o črevné zápalové choroby, metabolický syndróm, obezitu, diabetes, srdcovo-cievne a nádorové choroby, ale aj o neurodegeneratívne choroby či duševné poruchy. Zatiaľ nie je objasnené, či je črevná dysbióza príčinou alebo dôsledkom chronických chorôb. Uvedené výsledky však poukazujú na obrovský potenciál využitia cielenej modulácie a transplantácie črevného mikrobiómu v prevencii a terapii chronických chorôb.

MVDr. Ladislav Strojný, PhD., a Mgr. Ľuboš Ambro, PhD., pri príprave experimentu zameraného na štúdium črevnej mikrobioty využitím Simulátora mikrobiálneho ekosystému človeka (SHIME)®.

V čom spočíva táto metóda?
Náš výskumný tím z dvoch fakúlt UPJŠ, z Laboratória gnotobiológie na UVLF a v spolupráci s lekármi I. intenej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura pracuje na projekte, ktorý je zameraný na cielenú moduláciu a transplantáciu črevnej mikrobioty. Vo svete sa čoraz viac využíva transplantácia fekálnej mikrobioty zdravého darcu pacientovi. Uvedená metóda je mimoriadne účinná v liečbe infekcie vyvolanej patogénnym mikrorganizmom Clostridium difficile aj v prípadoch, keď sú už antibiotiká neúčinné. Predpokladá sa, že by mohla nájsť uplatnenie aj pri liečbe a prevencii iných chorôb vrátane črevných zápalových chorôb, metabolického syndrómu, obezity, diabetu, srdcovo-cievnych a nádorových chorôb.

Dá sa táto transplantácia využiť u každého pacienta?
Pri cielenej modulácii črevnej mikrobioty využívame prístupy personalizovanej medicíny. Táto metóda spočíva v kultivácii črevnej mikrobioty pacienta mimo jeho črevného traktu a z analýzy mikrobiómu pacienta, ktorý je u každého človeka jedinečný. Na základe analýzy mikrobiómu pacienta sa vykoná cielená modulácia jeho mikrobiómu pomocou zvolenej kombinácie probiotických mikroorganizmov, prebiotík a naturálnych bioaktívnych látok. Takto modifikovaná mikrobiota sa transplantuje späť pacientovi. V budúcnosti počítame aj s využitím probiotík novej generácie. Analýza mikrobiómu sa môže uplatniť aj pri výbere vhodných probiotík a látok podporujúcich ich efekt na preventívnu aplikáciu.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 06/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Marta Bartošovičová
Foto archív Alojza Bombu