Znamená anglické slovo point vždy slovenské pointa?

Foto Pexels/Toon Machiels

Táto otázka sa vynorila v súvislosti s dopytom do jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra, či možno slovo pointa používať aj vo význame hlavná myšlienka, podstata argumentu či diskusie a výraz dobrá pointa (angl. good point) v kontexte, keď sa oceňuje sila argumentu alebo dôležitá myšlienka.

Slovenské výkladové slovníky definujú slovo pointa ako vtipné zakončenie, hlavná myšlienka, vyústenie (rozprávania, príbehu ap.), napr. pointa anekdoty (Krátky slovník slovenského jazyka, 2003), vtipný, prekvapujúci záver rozprávania; hlavná myšlienka v závere vtipu, básne, vtipu a pod. (Slovník cudzích slov, 2005), vtipné, duchaplné, prekvapujúce vyvrcholenie nejakého rozprávania, anekdoty; hlavná myšlienka sústredená obyčajne v závere (najčastejšie v básňach), napr. humorná pointa; každá kapitola končí sa pointou; prekvapujúca pointa básne (Slovník slovenského jazyka, 3. zv., 1963) – porov. na stránke juls.savba.sk.

Slovo pointa sa najčastejšie spája s prívlastkami prekvapivá, vtipná, nečakaná, prekvapujúca, šokujúca, úderná, humorná, neočakávaná, mravoučná, duchaplná, napr. Pokojný tón rozprávania u Girovského často mieri k prekvapivej pointe. – Život dokáže aj z banality vyťažiť nečakané pointy. – Hra prekvapí nečakanou a šokujúcou pointou. – Pre dobrý vtip je typické, že má údernú pointu. – V závere rozprávky je často mravoučná pointa. – Pre Kubalov kresliarsky štýl je typická jednoduchá linka, premyslená zápletka a najmä morálna alebo humorná pointa.

Z ukážok je zrejmé, že v slovenčine sa slovom pointa pomenúva nečakaná, vtipná, prekvapivá, duchaplná myšlienka, ktorá je vyústením rozprávania, literárneho žánru (básne, anekdoty…), hereckého výstupu, výtvarného prejavu ap. Nejde teda o hlavnú myšlienku v zmysle námetu či témy, ale istého záverečného posolstva. V tomto zmysle preto nemožno hovoriť o pointe argumentu.

Na rozdiel od slovenčiny anglické slovo point je mnohovýznamové. Anglicko-slovenský a slovensko-anglický veľký slovník (Lingea, 2014) uvádza pri ňom 18 významov, okrem iných významy tvrdenie, fakt, názor; ústredná téma, podstata (diskusie ap.), pointa; zmysel, a Velký anglicko-český slovník (3. zv., 1992) dokonca až 38 významov, medzi nimi význam ústredný bod, vyústenie (reči), hlavný obsah, hlavný zmysel, jadro; vlastný predmet rokovania, prerokúvaná otázka, vec; vtip, pointa, zmysel. Z výkladu vyplýva, že anglické slovo point má široký vejár významov a nemožno ho mechanicky prekladať slovom pointa. Príkladom sú aj tieto frázy (uvádzame ich spolu s anglickým výkladom významu a so zachovaním anglickej interpunkcie v priamej reči): The point is you shouldn’t have to wait so long to see a doctor. – Ide o to, že by ste nemali tak dlho odkladať návštevu lekára. // I’ll come straight to the point: we need more money. – Prejdem rovno k veci: potrebujeme viac peňazí. // I think I missed the point (= did not understand). – Myslím, že mi ušla podstata./Myslím, že mi ušiel zmysel. (= nepochopil som). // You have a point (= your idea is right) – it would be better to wait till this evening. Máte pravdu (= uvažujete správne, máte správnu pripomienku) – bolo by lepšie počkať do dnešného večera. // There won’t be anywhere to park. Oh, that’s a (good) point. – Nebude kde parkovať. Ach, to je (dobrá) pripomienka. // He’s been married before. That’s beside the point (= not important). – Už bol ženatý. To nie je podstatné. (= nie je to dôležité).

Pokiaľ ide o výraz good point, výklad v anglických zdrojoch spolu s konkrétnymi príkladmi jeho použitia ukazuje, že sa ním označuje, hodnotí dobrá myšlienka, komentár; dobrý nápad, návrh; dobrá, správna pripomienka, poznámka; porov. Have you given Clive a key? No, that’s a good point. He’ll need one. – Dal si Clivovi kľúč? Nie, to je dobrý nápad. Bude ho potrebovať. // But it’s Sunday, the bank will be closed. Good point. – Ale je nedeľa, banka bude zatvorená. Dobrá/Správna pripomienka. Preklad výrazu good point ako dobrá pointa je preto doslovný, nezodpovedá jeho významu v angličtine, a preto je nevhodný.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i. 
Príspevok vznikol v rámci grantového projektu VEGA 2/0132/24.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.