Aj okolie je zaujímavé

Štúdiu mikroprostredia prsníkových nádorov sa venujú vedkyne z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV, zľava Marína Cihová, Svetlana Miklíková, Jana Plavá a Monika Buríková.

Hovorí sa, že naše okolie nás formuje. Ovplyvňuje naše myslenie a vnímanie sveta okolo nás, ale aj náš organizmus.

Často sa stretávame s prípadmi nadaných a šikovných detí, ktoré sa vplyvom nevhodného prostredia či zlej partie stanú problematické, a naopak, tie problematické sa vplyvom správnych stimulov môžu stať neproblémové. Inak to nie je ani v prípade nášho organizmu.

Dôležité signály

Každá zdravá bunka je ovplyvňovaná signálmi, ktoré dostáva zo svojho okolia, a podľa nich sa potom správa. V našom tele sú týmito signálmi rôzne rastové faktory, hormóny a iné chemické signály pôsobiace na bunky lokálne, alebo môžu putovať do vzdialenejších miest, kde vykonávajú svoju funkciu. Hneď ako bunka takýto signál dostane, začne sa séria reťazových udalostí, na základe ktorých bunka okrem iného napríklad vie, kedy sa má a kedy sa nemá deliť.
Problém nastáva, keď sa v našom tele vytvorí nádor. Poškodením zdravej bunky, zmenou jej genetickej informácie, dochádza k vzniku nádorovej bunky. V priebehu času, keď sa v nej tieto poškodenia, inak nazývané mutácie, hromadia, vzniká bunka, ktorá je od signálov vo svojom okolí nezávislá. Takéto bunky sa delia, aj keď pre fungovanie organizmu nie sú potrebné, pričom v priebehu času si svoje okolie prispôsobujú tak, aby ich v tom podporovalo. V prípade nádoru takéto okolie označujeme pojmom nádorové mikroprostredie. Tvoria ho normálne, zdravé bunky, ako sú napríklad imunitné bunky, rôzne stromálne bunky, krvné a lymfatické cievy a množstvo rôznych molekúl, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú rast a správanie sa nádoru.

Tukové tkanivo

Zložitá komunikácia v rámci nádorového mikroprostredia medzi mezenchýmovými stromálnymi bunkami (MSC) a nádorovými bunkami je založená na priamej a nepriamej komunikácii, ktorej výsledkom môže byť rezistencia nádorových buniek na liečbu, ich rast alebo metastázovanie (upravené podľa Plava a kol. Mol. Cancer 2019).

Takýmto mikroprostredím sa na oddelení molekulárnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV zaoberáme pri nádoroch prsníka. Tieto nádory z veľkej časti obklopuje tukové tkanivo, z ktorého izolujeme mezenchýmové stromálne bunky. Tie majú v našom tele viacero dôležitých úloh, pričom asi tou najdôležitejšou je oprava rôznych poškodení. Táto ich vlastnosť sa im zároveň v prípade nádoru stáva osudnou. Vyhodnocujú ho ako poškodenie, ktoré sa snažia opraviť, no v mikroprostredí nádoru sú tieto bunky pozmenené tak, aby mu v raste pomáhali.
V rámci našich projektov sa zaoberáme zmenami mezenchýmových buniek, ku ktorým dochádza vplyvom pôsobenia nádoru, ale aj liečby podávanej pacientovi. Na to, aby sme to dokázali, však potrebujeme dostatočné množstvo vzoriek tukového tkaniva. Zdravé tukové tkanivo získavame vďaka spolupráci s doc. MUDr. Martinom Boháčom, PhD., tukové tkanivo onkologických pacientok zasa vďaka profesorovi MUDr. Michalovi Megovi, DrSc., a ochotným chirurgom z Národného onkologického ústavu.
Pochopenie toho, ako sa zloženie a vlastnosti nádorového mikroprostredia menia počas vývoja a rastu nádoru, nám môžu pomôcť vo vývoji nových liečiv cielených práve na jednotlivé zložky mikroprostredia. Nádorové mikroprostredie môže byť zároveň zdrojom nových biomarkerov, prostredníctvom ktorých budeme schopní lepšie vybrať vhodnú liečbu pre konkrétneho pacienta alebo odhaliť prítomnosť nádoru v skorých štádiách a tým zlepšiť šance na vyliečenie.

Svetlana Miklíková
Ústav experimentálnej onkológie
Biomedicínske centrum SAV
Článok vznikol v spolupráci s platformou Mladí vedci SAV.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.