Ako na úzkosť

Hosťom februárovej Vedy v CENTRE bude Daniela Ježová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, ktorá porozpráva o úzkosti a o tom, prečo vzniká, aký má vplyv na naše zdravie, ale aj o významnom výskume v oblasti úzkosti a depresie.

Primeraná úzkosť nie je príznak ochorenia, ale podobne ako strach, hnev či smútok sa v živote bežne vyskytuje a je dôležitá pre prežitie. Je to nepríjemný pocit zahŕňajúci obavy a nejasné predtuchy, ale aj fyzické príznaky, napríklad búšenie srdca, nevoľnosť, bolesť na hrudi či tras rúk.
Príčinu úzkosti väčšinou nevieme dostatočne definovať. Problémom je často opakovaná úzkosť silnej intenzity, ktorá má vplyv na každodenný život a môže prerásť do úzkostnej poruchy. Úzkosť súvisí s prežívaním stresových situácií, ktoré pocity úzkosti vyvolávajú, a, naopak, úzkosť, resp. úzkostlivosť ako povahová črta ovplyvňuje zvládanie záťaže za stresových podmienok. Preto je hľadanie vzťahov a mechanizmov, ktorými stresové hormóny ovplyvňujú psychické funkcie človeka, dôležitou oblasťou výskumu, pričom jeho cieľom je zlepšiť duševné zdravie a kvalitu života.
Výskumná skupina D. Ježovej zaviedla metodické prístupy, ktoré umožňujú vyšetrenia stresových hormónov a ďalších ukazovateľov bez nutnosti odberu krvi. Výskumníci robia vyšetrenia zo slín, ba dokonca z vlasov. Získali viaceré nové poznatky hodnotením akútnych stresových testov v laboratórnych podmienkach, ale aj počas chronických stresových situácií v reálnom živote.

Podujatie sa uskutoční 23. februára 2023 o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 22. februára 2023 na mail ncpvat@cvtisr.sk.

Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., pôsobí v Biomedicínskom centre SAV v oddelení endokrinných regulácií a psychofarmakológie Ústavu experimentálnej endokrinológie. Ako farmakologička sa venuje štúdiu regulačných mechanizmov uplatňujúcich sa v stresovej odpovedi, skúmaniu negatívnych dôsledkov stresu a možnosti ich farmakologického ovplyvnenia. Hlavným zámerom jej výskumu je nájsť nové poznatky, ktoré pomôžu k lepšej prevencii a liečbe psychických porúch, kardiovaskulárnych a nervových ochorení, ako aj porúch metabolizmu. V rámci svojho výskumu sa zároveň venuje odhaľovaniu dosiaľ nepoznaných atypických účinkov hormónov, konkrétne aldosterónu, oxytocínu, kopeptínu a testosterónu. Prelomovým nálezom jej výskumného tímu bolo rozpoznanie účinkov aldosterónu v mozgu, konkrétne jeho negatívny vplyv na úzkosť a správanie podobné depresii pri zvieratách. Neskôr v spolupráci s klinickými pracovníkmi u nás a v zahraničí objavili, že nálezy odhalené v animálnych modeloch platia aj u človeka. D. Ježová získala niekoľko významných ocenení. V roku 2023 jej odovzdali štátne vyznamenanie prezidentky SR, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy.

Text a foto NCP VaT