Ako nás vnímanie dáva „do pohybu“

V januárovej online vedeckej cukrárni poukáže MUDr. Fedor Jagla, CSc. na všetky interakcie medzi jedincami, jedincom a prostredím, jedincom a zvieratami, ktoré závisia od tzv. senzori-motorických integrácií. Teda na integrovaní informácií zo zmyslových orgánov s mechanizmami, ktoré riadia pohybovú aktivitu organizmu.

A to nielen pohybovú aktivitu kostrového svalstva, ale aj hladkého svalstva telesných orgánov a ciev. Najjemnejšia a najtesnejšia integrácia je medzi zrakovými informáciami a pohybmi očí. Vo svojom výskume sa F. Jagla podrobnejšie venuje práve tejto zrakovo-okohybnej integrácii. Dôvodom je, že registrovanie jej centrálnych, to znamená mozgových mechanizmov, nie je zložité a získané údaje slúžia jednak na poznanie princípov regulačných mechanizmov mozgu, ale aj na diagnostické účely. Rovnako však slúžia aj na sledovanie úspešnosti farmakoterapie pri niektorých poruchách alebo ochoreniach postihujúcich psychické funkcie človeka. Popritom sa v prednáške zameriame i na iné zmyslové ústrojenstvá, najmä sluchové a dotykové. Názorne ukážeme, čo všetko môže tieto mechanizmy ovplyvniť, napríklad pozornosť, mentálne nastavenie, pravo- a ľavorukosť, ale aj biologicky aktívne prírodné látky. V závere spomenieme aj ovplyvnenie automatického zamerania pohľadu typom prebiehajúcej mentálnej činnosti. Januárová vedecká cukráreň sa bude konať bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 11. 1. 2021 do 9.00 h. Videozáznam bude zverejnený na YouTube CVTI SR v druhej polovici januára 2021.

MUDr. Fedor Jagla, CSc. pracuje od roku 1968 v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV, ktorý je v súčasnosti súčasťou Centra experimentálnej medicíny SAV. Zameral sa na štúdium elektrofyziologických prejavov vyšších funkcií mozgu (tie, ktoré sú charakteristické pre človeka). Skúma predovšetkým prijímanie a spracúvanie informácií z okolitého prostredia, úlohu pozornosti, funkčnú asymetriu vo fungovaní mozgových hemisfér a schopnosť vybaviť si živé zrakové predstavy. Zameriava sa aj na to, ako možno tieto funkcie sledovať u pacientov, ktorí majú neurologické a psychické problémy. Neskôr sa začal venovať vplyvu prírodných biologicky aktívnych látok na funkcie mozgu, ktorý sa väčšinou pripisuje ich účinku len na telesné orgány. Takmer 25 rokov pracoval vo vedení ústavu, v rokoch 1999 – 2007 ako jeho riaditeľ.

Text a foto NCP VaT

Komentáre