Anamnéza, diagnóza a liečba architektonických pamiatok

Ako by sa mala realizovať odborná obnova pamiatky, na čo treba dbať pri zmenách v historických priestoroch a aké sú pozitívne aj negatívne príklady obnovy našich pamiatok, sa dozviete vo štvrtok 28. apríla o 17.00 h vo vedeckej kaviarni v CVTI SR. Jej hosťom bude Pavol Pauliny, vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Na území Slovenska sa nachádza veľké množstvo historických budov a pamiatok. Starostlivosť o ne nie je jednoduchá a každý zásah či oprava sa musí urobiť odborne s použitím správnych materiálov a techník obnovy. Mnohé z našich pamiatok sú v zúfalom stave, za čo môže jednak finančná náročnosť ich opráv, ale i malá ochota podstupovať náročný proces obnovy takýchto budov.
Naše historické architektonické dedičstvo si zaslúži úctu nielen kvôli svojmu veku, ale aj kvôli svojím kultúrno-historickým hodnotám. Zlý stavebnotechnický stav mnohých pamiatok či dokonca zánik niektorých z nich nás vedie k otázke, či vieme správne nakladať s takýmto bohatstvom. Anamnéza má v medicínskom procese určovania správnej diagnózy mimoriadny a prakticky nenahraditeľný význam. Anamnéza historického domu je určujúca pre poznanie pamiatkových hodnôt objektu, jeho vývoja, ale aj porúch a poškodení. Každý, kto sa zaoberá touto problematikou sa musí naučiť empatii k pacientovi. Naučiť sa pozorovať, správne interpretovať a aj dokumentovať nálezové situácie. Priama konfrontácia s ruinou, nevyužívaným objektom, starým krovom či pivnicou bez svetla ho okrem nezmazateľnej stopy v pamäti prinúti tvorivo premýšľať nad správnou liečbou – obnovou a pravdivou prezentáciou objektu.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., je vedúcim Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje praktickej obnove architektonických pamiatok ako autorizovaný architekt. Je členom viacerých odborných organizácií a poradných orgánov, napríklad ICOMOS Slovensko alebo Pamiatkovej rady MK SR a pod. Je laureátom ceny za architektúru CEZAAR 2021 v kategórii Fenomény architektúry za spoluprácu na pamiatkovej obnove hospodárskej budovy hradu Uhrovec.

Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou 28. apríla 2022 o 17.00 h v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 27. apríla 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

NCP VaT