Cena Štefana Jedlíka 2020

Slovenská magnetická spoločnosť od roku 2011 organizuje celoslovenskú súťaž pre absolventov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia o najlepšiu záverečnú prácu v oblasti aplikovaného magnetizmu a magnetických materiálov s názvom Cena Štefana Jedlíka.

Do deviateho ročníka súťaže sa mohli prihlásiť študenti všetkých univerzít a vysokých škôl v SR, po úspešnej obhajobe záverečnej (bakalárskej, diplomovej, resp. dizertačnej) práce zaoberajúcej sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami.
Napriek súčasnej pandemickej situácii sa aj tento rok do súťaže prihlásili študenti v každej kategórii záverečných prác. To umožnilo vyhlásiť víťazov všetkých kategórii. Avšak samotné odovzdávanie cien spojené s prezentáciou víťazných prác, ktoré bolo aj tento rok plánované na slávnostnom zasadnutí Slovenskej magnetickej spoločnosti v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, muselo byť odložené.

Témy, ktorým sa venovali autori víťazných prác v jednotlivých kategóriách deviateho ročníka súťaže, boli:

Bakalárske práce:
Koexistencia magnetického usporiadania a supravodivosti v heuslerových zliatinách, autor práce: Bc. Samuel Nalevanko, školiteľ: RNDr. Ladislav Galdun, PhD., CPM-TIP, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,

Diplomové práce:
Modelovanie a experimentálne overenie demagnetizačného koeficientu aktuátorov malých satelitov, autor práce: Ing. Patrik Kašper, školiteľ: doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD., Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Dizertačné práce realizované na SAV:
Magnetic properties of rapidly quenched composite materials with amorphous and nanocrystalline structure, autor práce: Ing. Branislav Kunca, PhD., školiteľ: RNDr. Ivan Škorvánek, CSc., Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Dizertačné práce realizované na univerzitách:
Experimental study of emergent ground state behaviour in RENi5 (RE = Ce, Yb, Gd) system, autor práce: Ing. RNDr. Andrea Džubinská, PhD., školitelia: prof. RNDr. Marian Reiffers, DrSc. z Prešovskej univerzity a prof. Jesús Marias Rodríguez Fernandez z University of Cantabria.

Jozef Onufer, SMAGS