Cena Štefana Jedlíka

Slovenská magnetická spoločnosť od roku 2011 organizuje celoslovenskú súťaž pre absolventov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia o najlepšiu záverečnú prácu v oblasti aplikovaného magnetizmu a magnetických materiálov s názvom Cena Štefana Jedlíka.

Do desiateho ročníka súťaže sa mohli prihlásiť študenti všetkých univerzít a vysokých škôl v SR, po úspešnej obhajobe záverečnej (bakalárskej, diplomovej, resp. dizertačnej) práce zaoberajúcej sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami.
Aj tento rok sa do súťaže prihlásili viacerí študenti. Napriek tomu do kategórie bakalárskych prác nebola prihlásená žiadna práca. V kategórii dizertačných prác boli podané výborné práce, preto boli vyhodnotení dvaja víťazi. Samotné odovzdávanie cien spojené s prezentáciou víťazných prác, ktoré bolo aj tento rok plánované na slávnostnom zasadnutí Slovenskej magnetickej spoločnosti v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, muselo byť pre pandemickú situáciu zrušené.

Témy, ktorým sa venovali autori víťazných prác v jednotlivých kategóriách desiateho ročníka súťaže, boli:

Diplomové práce:
Štúdium magnetokalorického javu v sklom potiahnutých mikrodrôtoch na báze Heuslerových zliatin,
autor práce: Mgr. Miroslav Hennel, školiteľ: RNDr. Ladislav Galdun, PhD., CPM-TIP, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,

Dizertačné práce:

Mapovanie magnetických polí pomocou bezposádkového prostriedku,
autor práce: Ing. Martin Fiľko, PhD., školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach

a

Magnetizačné procesy magneticky mäkkých kompozitov,
autor práce: RNDr. Miloš Jakubčin, PhD., školiteľ: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc., ÚFV, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Jozef Onufer
podpredseda SMAGS