Cena Štefana Jedlíka 2022

Slovenská magnetická spoločnosť Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasuje celoštátnu súťaž o Cenu Štefana Jedlíka za najlepšiu záverečnú prácu v odbore aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály.

Foto wikipédia/Károly Rusz, public domain

Do súťaže môžu byť prihlásení študenti všetkých univerzít a vysokých škôl SR, ktorí v akademickom roku 2021/2022 úspešne obhájili záverečnú prácu (bakalársku, diplomovú, dizertačnú) zaoberajúcu sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami.

Organizátor súťaže

Slovenská magnetická spoločnosť (SMAGS) – členská organizácia Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je vyhľadávanie a podpora mladých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou magnetizmu a rozvoj spolupráce pedagógov a študentov univerzít a vysokých škôl v danej oblasti.

Podmienky súťaže

• Prihlášku do súťaže môžu podať študenti všetkých univerzít a vysokých škôl na území Slovenskej republiky, ktorí v akademickom roku 2021/2022 úspešne obhájili záverečnú prácu zaoberajúcu sa v akejkoľvek súvislosti problematikou magnetizmu.
• Záverečnú prácu je možné do súťaže prihlásiť len s písomným súhlasom vedúceho práce, resp. vedúceho katedry, ktorá tému záverečnej práce vypísala.
• Prihlášku spolu s úplným textom práce v elektronickej forme je potrebné poslať na adresu organizátora súťaže: Jozef Onufer, Slovenská magnetická spoločnosť, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Park Komenského 4, 040 01 Košice do 30. 8. 2022.

Hodnotenie záverečnej práce

Súťažné práce posúdi 3-členná komisia vymenovaná vyhlasovateľom a organizátorom súťaže.
Práce budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:
• Originalita práce
• Aktuálnosť riešenej problematiky
• Praktický a teoretický prínos práce
• Metodologická a metodická stránka práce
• Formálna úroveň

Ocenenie autorov najlepších prác

Autori najlepších záverečných prác budú ocenení Diplomom SMAGS a vecnou cenou.
Oznámenie o výsledku súťaže bude písomne doručené všetkým účastníkom súťaže v októbri 2022.

Jozef Onufer
podpredseda SMAGS